English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH51
NázevPoruchy a obnova staveb
Course nameReconstruction of buildingBuilding

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMilan Vlček

Obsahové informace

Zpracování projektové dokumentace zaměření stávajícího stavu objektu. Provedení stavebně technického průzkumu objektu. Tvorba projektu pro rekonstrukce a modernizace staveb. Zaměřování staveb. Požadavky stavebního zákonu.
Identifikace charakteristických poruch a vad staveb podle vnějších příznaků, analýza příčin poruch ve vztahu k vnějším a vnitřním vlivům. Zaměření stávajícího stavu a provádění průzkumu a hodnocení stavebně-technického a vlhkostního stavu objektů. Specifika projektování modernizací, rekonstrukcí a přestaveb objektů.
Poruchy a sanace konstrukcí zděných, betonových (železobetonových) a dřevěných. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k historicky používaným konstrukčním systémům a principům. Výuka je průběžně doprovázena vybranými příklady realizovaných řešení rekonstrukcí a sanací budov.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy, životnost staveb, analýza příčin vzniku poruch a vad staveb
 • 2. Zaměřování stávajícího stavu objektů
 • 3. Stavebně-technický a vlhkostní průzkum staveb
 • 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k používaným stavebním konstrukcím
 • 5. Specifické zásady pro projektování rekonstrukcí a modernizací objektů
 • 6. Sanace trhlin ve stavebních objektech
 • 7. Poruchy svislých nosných i nenosných konstrukcí (stěn, sloupů, pilířů, příček) a jejich sanace
 • 8. Dodatečné zřizování otvorů ve stěnách, poruchy vodorovných konstrukcí (zejména překladů a stropů)
 • 9. Poruchy a sanace historických konstrukcí (základů, kleneb, krovů)
 • 10. Schodiště – poruchy a možnosti sanace. Poruchy a obnova konstrukcí podlah
 • 11. Analýza příčin vlhnutí stavebních objektů, transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích
 • 12. Metody měření vlhkosti stavebních konstrukcí, novodobé mechanické sanační metody
 • 13. Chemické metody dodatečné hydroizolace, elektrofyzikální metody sanace vlhkosti,metody stavebních opatření.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zaměření stávajícího stavu
 • 2. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu
 • 3. Návrh na využití objektu
 • 4. Projekt sanace vlhkosti
 • 5. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu
Základní znalosti z předmětů konstrukcí pozemních staveb, ze stavební fyziky, z nosných konstrukcí staveb a stavební mechaniky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Vlček, M., Beneš, P.: Zateplování budov, CERM Brno, 2000