English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH053
NázevPočítačová aplikace stavební fyziky
Course nameComputer Aided Building Physics Application

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMilan Ostrý

Obsahové informace

Cílem předmětu je naučit studenty práci se softwarovými nástroji pro stavební fyziku, které jsou rozšířené v praxi v České republice. Studenti budou umět spočítat a vyhodnotit tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí v ustáleném a neustáleném teplotním stavu. Studenti se naučí vypočítat a vyhodnotit průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy. Studenti budou ovládat modelování a vyhodnocování stavebních konstrukcí při uvažování dvourozměrného teplotního pole. Studenti budou umět vypočítat a vyhodnotit činitel denní osvětlenosti. Studenti budou znát způsoby výpočtu a hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
Programového vybavení pro oblast stavební fyziky se ve velké míře využívá při návrhu a posuzování stavebních konstrukcí za účelem dodržení závazných požadavků platné legislativy. Jedná se zejména o navrhování konstrukcí z hlediska tepelně technických, o ověřování tepelné pohody prostředí budov, o optimalizaci výběru konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska akustiky a denního osvětlení. Další oblastí je zajištění nízké provozní energetické náročnosti budov. Znalost a schopnost použití příslušných programů v oblasti stavební fyziky umožní optimální výběr materiálů a návrh konstrukcí budov.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty
 • 3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla.
 • 5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla.
 • 7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev.
 • 8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období.
 • 9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
 • 11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
 • 12. Průkaz energetické náročnosti budovy.
 • 13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, doporučená literatura, možnost využití výpočetní techniky, zadání semestrální práce, podmínky udělení zápočtu.
 • 2.-3. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za ustáleného teplotního stavu.
 • 4.-5. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
 • 6. Modelování a hodnocení obalové konstrukce s větranou vzduchovou mezerou.
 • 7. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska poklesu výsledné teploty vzduchu v místnosti v zimním období.
 • 8. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období.
 • 9. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy.
 • 10. Průkaz energetické náročnosti budovy.
 • 11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí - posouzení vertikálních a horizontálních dělících konstrukcí včetně složených obvodových konstrukcí.
 • 12. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.
 • 13. Zápočet
Pro efektivní výuku se předpokládají dobré teoretické vědomosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení budov. Předpokládá se i znalost základního názvosloví a veličin užívaných ve stavební fyzice.

Základní literatura předmětu

ČNI: ČSN 73 0540-1 až 4: Tepelná ochrana budov, ČNI Praha, 0
: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/11/EU o energetické náročnosti budov, , 2010
: Zákon č. 406/2000, Sb. o hospodaření s energií, , 2000
: ČSN 73 0580- 1 denní osvětlení budov -Část 1: Základní požadavky, , 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ČNI: ČSN 73 4101 Obytné budovy ve znění Z1:2005, ČNI, 2004
OSTRÝ, Milan a BRZOŇ Roman: Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2014
Maekawa, Lord: Environmental and Srchitectural Actoustics, EaFN, 1992
: ČSN 73 0540 Akustika - ochrana proti hluku v budovách - požadavky Z1: 2005, ČNI, 2000