English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH051
NázevPoruchy a obnova staveb
Course nameReconstruction of Building

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Šuhajda

Obsahové informace

Provedení stavebně technického průzkumu objektu. Zaměření stávajícího stavu objektu a zpracování projektové dokumentace. Tvorba projektu pro rekonstrukce a modernizace staveb. Projekt sanace vlhkého zdiva staveb.
Zaměření stávajícího stavu a provádění průzkumu a hodnocení stavebně-technického a vlhkostního stavu objektů. Identifikace charakteristických poruch a vad staveb podle vnějších příznaků, analýza příčin poruch ve vztahu k vnějším a vnitřním vlivům. Specifika projektování modernizací, rekonstrukcí a přestaveb objektů.
Poruchy a sanace konstrukcí zděných, betonových (železobetonových) a dřevěných. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k historicky používaným konstrukčním systémům a principům. Výuka je průběžně doprovázena vybranými příklady realizovaných řešení rekonstrukcí a sanací budov.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy, životnost staveb, analýza příčin vzniku poruch a vad staveb.
 • 2. Zaměřování stávajícího stavu objektů.
 • 3. Stavebně-technický a vlhkostní průzkum staveb.
 • 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k používaným stavebním konstrukcím.
 • 5. Specifické zásady pro projektování rekonstrukcí a modernizací objektů.
 • 6. Sanace trhlin ve stavebních objektech.
 • 7. Poruchy svislých nosných i nenosných konstrukcí (stěn, sloupů, pilířů, příček) a jejich sanace.
 • 8. Dodatečné zřizování otvorů ve stěnách, poruchy vodorovných konstrukcí (zejména překladů a stropů).
 • 9. Poruchy a sanace historických konstrukcí (základů, kleneb, krovů).
 • 10. Schodiště – poruchy a možnosti sanace. Poruchy a obnova konstrukcí podlah.
 • 11. Analýza příčin vlhnutí stavebních objektů, transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
 • 12. Metody měření vlhkosti stavebních konstrukcí, novodobé mechanické sanační metody.
 • 13. Chemické metody dodatečné hydroizolace, elektrofyzikální metody sanace vlhkosti,metody stavebních opatření.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu. Zadání individuálního podkladu pro semestrální práci.
 • 2. Stavebně-technický průzkum objektu, polní náčrt, fotodokumentace.
 • 3. Samostatná práce v terénu – zaměřování, zajištění potřebných podkladů.
 • 4. Výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu.
 • 5. Návrh stavebních úprav zaměřené stavby. Zakreslování dle ČSN 013406:1987, tj. „barevně“.
 • 6. Dílčí úloha rekonstrukce zaměřená na vertikální konstrukce (bourání otvoru) nebo horizontální konstrukce (úprava krovu, základů, schodiště, apod.). Vypracování technologického postupu; schémat jednotlivých etap, včetně stavebních detailů.
 • 7. Konzultační hodina
 • 8. Zakreslování stavebních úprav dle normy ČSN EN ISO 7518 (ČSN 01 3439), tj. „černobíle“.
 • 9. Konzultační hodina
 • 10. Projekt sanace vlhkosti – zadání dokumentace skutečného stavu se zakreslením vlhkostních poruch. Stavebně vlhkostní průzkum objektu.
 • 11. Projekt sanace vlhkosti – sanační opatření: volba metody sanace pro daný objekt; zakreslení vhodně zvolené a navržené sanace do projektové dokumentace; technologický postup prováděných prací.
 • 12. Konzultační hodina
 • 13. Odevzdání semestrální práce, udělení zápočtu.
Základní znalosti z předmětů konstrukcí pozemních staveb, ze stavební fyziky, z nosných konstrukcí staveb a stavební mechaniky.

Základní literatura předmětu

VLČEK, Milan a kol: Poruchy a rekonstrukce v pozemních stavbách II, Brno: FAST VUT, 1996
VLČEK, Milan a kol: Projektování rekonstrukcí, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996
Witzany a kol.: Rekonstrukce a poruchy staveb I., II., ČVUT Praha, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Vlček a kol.: Poruchy a rekonstrukce staveb, ERA, 2002
Vlček, M., Beneš, P.: Studijní opora pro předmět CH51 - Sanace a adaptace budov, VUT FAST Brno, 2007
Balík, M.: Odvlhčování staveb, Grada, Praha, 2008
Balík, M.: Vysušování zdiva I., Grada, Praha, 1999
Balík, M.: Vysušování zdiva II., Grada, Praha, 1997
Balík, M.: Vysušování zdiva III., Grada, Praha, 1999
Lebeda, J. a kol.: Sanace vlhkého zdiva budov, SNTL Praha, 1988
ČSN: ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení, ČSN, 2000