English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH05
NázevStavební fyzika I
Course nameBuilding Physics I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloš Kalousek

Obsahové informace

Student získá základní znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Bude umět navrhnout stavební konstrukce dle požadavků z hlediska závazných norem s vyloučením tepelně technických vad nebo poruch. Ověřovat tepelnou pohodu a nízkou energetickou náročnost navrhované budovy a základní zásady návrhu stavebních konstrukcí.
Správný návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, místností a budov zabezpečuje prevenci tepelně technických vad a poruch, zajišťuje požadovaný stav vnitřního prostředí a nízkou energetickou náročnost budov. Kromě tepelně mikroklimatu lze optimálním návrhem stavebních konstrukcí a otvorových výplní zajistit také požadované vlhkostní mikroklima.

Harmonogram přednášky

 • 1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů.
 • 2. Ustálený teplotní stav. Šíření tepla stavebními konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla.
 • 3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu.
 • 4. Vliv hliníkové fólie ve vzduchové nevětrané vrstvě na U hodnotu.
 • 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, povrchová kondenzace vodních par, růst plísní.
 • 6. Tepelně technické vlastnosti výplní stavebních otvorů.
 • 7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby)
 • 8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi.
 • 9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
 • 10. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu.
 • 11. Pokles dotykové teploty podlah.
 • 12. Tepelná stabilita místnosti.
 • 13. Hodnocení energetické náročnosti budovy.
Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Vaverka, J., a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, VUT v Brně, 2006
: Zákon č.406/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky ve znění pozdějších předpisů, , 2000
: ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov, ČNI Praha, 2012
: Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU O energetické náročnosti budov (EPBD II), , 2002