English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH04
NázevPozemní stavitelství IV
Course nameBuilding Construction (4)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLadislav Štěpánek

Obsahové informace

Student získá základní informace o obalových konstrukcích budov (stěnových, střešních včetně konstrukcí oken a dveří).
Bude schopen aplikovat získané poznatky ve všech vzájemných souvislostech při návrhu budovy.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících odborných předmětech, v rámci ateliérové výuky, následně pak i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí.
Předmět přímo navazuje na předmět Pozemní stavitelství III. Tématem předmětu je nadzemní obalový plášť budovy, tedy vnější stěny a střecha. První část semestru se bude týkat obvodových plášťů, tedy fasád občanských i průmyslových budov. Probírány budou způsoby zabezpečení tepelné izolace fasád ve formě jednoplášťových homogenních, jednoplášťových sendvičových a dvouplášťových konstrukcí a ve formě lehkých kovoplastických panelů. Ve druhé části semestru se budou přednášet ploché a šikmé střechy. U šikmých střech bude kladen důraz na nosné konstrukce tradičních vaznicových krovů i krovů moderních (hambálkových, prostých soustav krokevních apod.). Dále bude věnována pozornost skladbám střešních plášťů šikmých střech nad vytápěnými prostory se základním přehledem nejpouživatelnějších krytin. U plochých střech se budou přednášet základní konstrukční i materiálové principy střech dvouplášťových a jednoplášťových. Nedílnou součástí jednotlivých typů střech bude výklad klempířských konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1.Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 2.Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně s ohledem na tepelně technickou a vlhkostní problematiku. Technologie aplikace vnějšího zateplení provádění.
 • 3.Zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy).
 • 4.Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení).
 • 5.Lehké kovoplastické pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
 • 6.Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění.
 • 7.Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb.
 • 8.Krovy vaznicových soustav – řešení u valby, u štítu, konstrukce pultových střech
 • 9.Moderní hambálkové a prosté krokevní soustavy, základní typy nejpoužívanějších střešních krytin.
 • 10.Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími, střešní okna, klempířské konstrukce.
 • 11.Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, materiálové varianty, specifika odvodnění.
 • 12.Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, vrstvy střešního pláště.
 • 13.Materiálové varianty jednotlivých vrstev jednoplášťových plochých střech, konstrukční typy jednoplášťových střech (s klasickým uspořádáním, obrácené, kompaktní), klempířské konstrukce.

Harmonogram cvičení

 • 1.Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
 • 2.Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně s ohledem na tepelně technickou a vlhkostní problematiku. Technologie aplikace vnějšího zateplení provádění.
 • 3.Zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy).
 • 4.Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení).
 • 5.Lehké kovoplastické pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
 • 6.Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění.
 • 7.Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb.
 • 8.Krovy vaznicových soustav – řešení u valby, u štítu, konstrukce pultových střech
 • 9.Moderní hambálkové a prosté krokevní soustavy, základní typy nejpoužívanějších střešních krytin.
 • 10.Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími, střešní okna, klempířské konstrukce.
 • 11.Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, materiálové varianty, specifika odvodnění.
 • 12.Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, vrstvy střešního pláště.
 • 13.Materiálové varianty jednotlivých vrstev jednoplášťových plochých střech, konstrukční typy jednoplášťových střech (s klasickým uspořádáním, obrácené, kompaktní), klempířské konstrukce.
Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie, znalosti a dobrá orientace v navrhování obvodových stěnových a střešních plášťů.

Základní literatura předmětu

Horniaková a kol.: Pozemní stavitelství I., JAGA Bratislava, 2002
Horniaková a kol.: Pozemní stavitelství II., JAGA Bratislava, 2002
Fajkoš, A.: Ploché střechy, CERM Brno, 2002
Fajkoš, Ant. a Novotný, Miloslav: Střechy. Základní konstrukce, Grada Publishing, 2003
Oláh, J.: Konštrukcie plochých striech, JAGA Bratislava, 1997
Hájek, V., Novák, L., Šmejcký, J.: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Fajkoš, A.: Pozemní stavitelství III. - Návody pro cvičení, VUT Brno, 2000
Oláh, J., Mikuláš, M.: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech, JAGA Bratislava, 1997