English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH02
NázevPozemní stavitelství II
Course nameBuilding Structures II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).
Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - Kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových Budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich Funkce, obecne požadavky, Vazba na svislé stěny Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, Kovové, Kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do pozemního stavitelství, třídění pozemních staveb, základní pojmy, koncepce navrhování pozemních staveb, modulová koordinace.
 • 2. Požadavky na pozemní stavby, vnější vlivy působící na stavby. Konstrukční systémy, třídění, principy a technologie, zajištění prostorové tuhosti, zatížení, stabilita.
 • 3. Rozdělení na konstrukční díly, rozdělení na konstrukční prvky, jejich vzájemné vazby, základní materiály ve stavebnictví, jejich vlastnosti a možnosti použití.
 • 4. Konstrukční systémy – stěnové zděné, konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (materiály, vazby, dotvarování a sedání zdiva).
 • 5. Zdivo kamenné a smíšené, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory, ztužující věnce.
 • 6. Konstrukční systémy – stěnové monolitické betonové, montované.
 • 7. Stropní konstrukce – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce monolitické.
 • 8. Stropní konstrukce – montované železobetonové a keramické.
 • 9. Stropní konstrukce – montované dřevěné, ocelové a kombinované.
 • 10. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) řešení tepelného mostu.
 • 11. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy.
 • 12. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a realizaci.
 • 13. Problematika užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování.

Harmonogram cvičení

 • 1. cvičení: Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP
 • 2. cvičení: Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP
 • Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu
 • Konzultace: výkres č. V1
 • 3. cvičení:Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP
 • Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu – 2b
 • Konzultace: výkres č. V2, studie č. S1
 • Odevzdání: výkres č. V1
 • 4. cvičení: Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím
 • Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty
 • Konzultace: výkres č. V3, studie č. S2
 • Odevzdání: výkres č. V2, studie č. S1
 • 5. cvičení: Konzultace: výkres č. V4, studie č. S3
 • Odevzdání: výkres č. V3, studie č. S2
 • 6. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4, studie č. S3
 • 7. cvičení: Zápočet
Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Základní literatura předmětu

: Vyhláška č.499/2006, Sb. o dokumentaci staveb, , 2006
Klimešová,J. a kolektiv: M01 Nauka o pozemních stavbách, , 2004
Zlámal,L.: M01 Pozemní stavitelství I Svislé konstrukce, , 2005
Zlámal, Lubomír: M02 Pozemní stavitelství I - Vodorovné konstrukce, , 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I., ČVUT Praha, 2002
Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993
Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., CERM Brno, 1994
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, ČVUT Praha, 2001