English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH01
NázevPozemní stavitelství I
Course nameBuilding construction I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti z pozemního stavitelství. Osvojí si odbornou terminologii, získají znalosti o základních konstrukčních principech, naučí se číst výkresy pozemních staveb, získají základy technického zakreslování a myšlení, získají základní znalosti k navrhování staveb.
Předmět je úvodem do problematiky pozemního stavitelství, jeho názvosloví, třídění, struktury konstrukce objektu a souvisejících stavebních dílů – souhrnně technického sytému konstrukcí budovy.
Jsou stanoveny základní požadavky na hlavní nosné konstrukce.
Velká pozornost je věnována zásadám navrhování hlavních nosných konstrukcí (stěnových a stropních).

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní funkční, materiálové, technologické a stavební požadavky na
 • stavební konstrukce.
 • 2. Koncepce designu staveb vytvářejících vztah materiálu, konstrukční a technologické části budovy; trendy ve stavebnictví.
 • 3. Požadavky na stavební konstrukce, architektonické a obecné bezpečnosti a využívání kvality stavebních konstrukcí.
 • 4. Požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějšími vlivy; Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky, požadavky ekologické, ekonomické požadavky.
 • 5. Stavební materiály, fyzikální a chemické vlastnosti materiálů.
 • 6. Projektová činnost ve výstavbě; model systému budovy, princip konstrukčního řešení.
 • 7. Technika konstrukce, metody a návrhy.
 • 8. Obytné budovy, modernizace, rekonstrukce, vliv času na stavby a jejich části v provozuschopném stavu.
 • 9. Údržba a opravy, modernizace a rekonstrukce, renovace.
 • 10.Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu.
 • 11.Možnosti využití pozemních staveb a architektury a jejich využití jako umění, objektivní prvky, subjetivní komponenty, harmonie, syntéza, analýza jednotlivých složek.
 • 12.Problémy využití budov osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, princip návrhu; bezpečnost a kvality uvnitř a v okolí budov.
 • 13.Problémy využití energie, - nízká energetická náročnost.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, modulová koordinace
 • 2. Zásady zakreslování stavebních konstrukcí
 • 3. Norma ČSN 01 342-povrchové úpravy, značení hmot, komíny
 • 4. Zakreslování výplní otvorů
 • 5. Základy typologie, zařizovací předměty-zadání S9
 • 6. Půdorys 1NP, M 1:50-zadání V1
 • 7. Výkres stropní konstrukce-zadání V2
 • 8. Konzultace
 • 9. Návrh schodiště-zadání S10
 • 10. Zakreslení schodiště do V1
 • 11. Půdorys schodiště ve 2NP- zadání S11
 • 12. Konzultace
 • 13. Odevzdání a zápočet
Písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování nejzákladnější odborné terminologie, základní materiální znalosti, základní obecné konstrukční znalosti, logické myšlení.

Základní literatura předmětu

: Vyhláška č. 268/2009 Sb.; 369/2001 Sb., , 0
Štípek, J.: Zásady nauky o stavbách, ČVUT Praha, 2000
Matoušková,D.,Solař,J.: Pozemní stavitelství I., VŠB TU Ostrava, 2005
Klimešová a kolektiv.: M01 Nauka o pozemních stavbách, , 2004
Zlámal: M01 Pozemní stavitelství I Svislé konstrukce, , 2005
Zlámal, Lubomír: M02 Pozemní stavitelství I - Vodorovné konstrukce, , 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I., ČVUT Praha, 2002
Víchová, J., Hofmanová, A., Karlovská, I.: Obecné technické požadavky na výstavbu s komentářem, ABF Praha, 1999