English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH004
NázevPozemní stavitelství 4
Course nameBuilding Constructions 4

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLubor Kalousek

Obsahové informace

Student získá základní informace o obalových konstrukcích budov (stěnových, střešních včetně konstrukcí oken a dveří).
Bude schopen aplikovat získané poznatky ve všech vzájemných souvislostech při návrhu budovy.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících odborných předmětech, v rámci ateliérové výuky, následně pak i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí.
Předmět přímo navazuje na předmět Pozemní stavitelství 3. Tématem předmětu je nadzemní obalový plášť budovy, tedy vnější stěny a střecha. V první části semestru se budou přednášet ploché a šikmé střechy. U šikmých střech bude kladen důraz na nosné konstrukce tradičních vaznicových krovů i krovů moderních (hambálkových, prostých soustav krokevních apod.). Dále bude věnována pozornost skladbám střešních plášťů šikmých střech nad vytápěnými prostory se základním přehledem nejpouživatelnějších krytin. U plochých střech se budou přednášet základní konstrukční i materiálové principy střech dvouplášťových a jednoplášťových. Nedílnou součástí jednotlivých typů střech bude výklad klempířských konstrukcí. Druhá část semestru se bude týkat obvodových plášťů, tedy fasád občanských i průmyslových budov. Probírány budou způsoby zabezpečení tepelné izolace fasád ve formě jednoplášťových homogenních, jednoplášťových sendvičových a dvouplášťových konstrukcí a ve formě lehkých kovoplastických panelů. Současně bude výklad zaměřen také na výplně otvorů stěnového obvodového pláště, tj. na okna a vnější dveře.

Harmonogram přednášky

 • 1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy.
 • 2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, vrstvy střešního pláště. Materiálové varianty jednotlivých vrstev jednoplášťových plochých střech, konstrukční typy jednoplášťových střech (s klasickým uspořádáním, obrácené, kompaktní).
 • 3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
 • 4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech.
 • 5. Moderní hambálkové a prosté krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími.
 • 6. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití.
 • 7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí.
 • 8. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení).
 • 9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně s ohledem na tepelně technickou a vlhkostní problematiku.
 • 10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování.
 • 11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna.
 • 12. Lehké kovoplastické pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
 • 13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu. Zadání individuálního podkladu pro semestrální práci, návrh konstrukce stropu nad posledním podlažím bytového domu.
 • 2. Teoretické řešení odvodnění střech, variantní návrh.
 • 3. Návrh konstrukce jednoplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby zastřešení, návrh dimenze odvodnění střechy.
 • 4. Návrh konstrukce dvouplášťové ploché střechy. Návrh a posouzení skladby zastřešení, návrh dimenze odvodnění střechy, návrh větracích otvorů dvouplášťové ploché střechy.
 • 5. Návrh konstrukce krovu šikmé střechy, volba vhodného řešení pro vybudování obytného podkroví.
 • 6. Návrh a posouzení skladeb obytného podkroví. Výkres řezu obytným podkrovím.
 • 7. Konzultační hodina.
 • 8. Komplexní řešení detailů provedení navržených střech, tj. šikmé střechy a jednoplášťové ploché střechy / dvouplášťové ploché střechy
 • 9. Konzultační hodina.
 • 10. Návrh řešení průčelních fasád - technické pohledy. Návrh a posouzení skladby obvodové stěny.
 • 11. Návrh vhodné konstrukce okna, detaily způsobu provedení.
 • 12. Konzultační hodina.
 • 13. Odevzdání semestrální práce, udělení zápočtu.
Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie, znalosti a základní orientace v navrhování obvodových stěnových a střešních plášťů.

Základní literatura předmětu

FAJKOŠ, Antonín; NOVOTNÝ, Miloslav: Střechy. Základní konstrukce, Praha: Grada Publishing, a.s., 2003
HÁJEK, Václav., NOVÁK, Luděk., ŠMEJCKÝ, Jindřich: Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 1996
OLÁH, Jozef; MIKULÁŠ, Marián: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech, Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2001
CHALOUPKA, Karel; SVOBODA, Zbyněk : Ploché střechy - praktický průvodce, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009
STRAKA, Bohumil; NOVOTNÝ, Miroslav; KRUPICOVÁ, Jana; ŠMAK, Milan; ŠUHAJDA, Karel; VEJPUSTEK, Zdeněk: Konstrukce šikmých střech, Praha: Grada Publishing, a.s., 2013
: ČSN 73 1901: Navrhování střech - Základní ustanovení, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
: ČSN 74 6077: Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014
: ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) , Praha: Český normalizační institut, 2005
CHUDLEY, Roy; GREENO, Roger: Building Construction Handbook - 10th Edition, , 2014
: ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, Praha: Český normalizační institut, 2004
: ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov - Část 1 až 4, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 0
HANZALOVÁ, Lenka; ŠILAROVÁ, Šárka: Ploché střechy, Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Odborný časopis STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE, Ostrava: Nakladatelství MISE, s.r.o., 0
: ČSN 73 0532: Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010
ALLEN, Edward and IANO, Joseph : Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, United States of America: John Wiley & Sons, Inc., 2013
: Roof Design, DAAB MEDIA, 2008
: ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí, Praha: Český normalizační institut, 2008
REMEŠ, Josef; UTÍKALOVÁ, Ivana; KACÁLEK, Petr; KALOUSEK, Lubor; PETŘÍČEK, Tomáš a kolektiv: Stavební příručka - 2., aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2014
FAJKOŠ, Antonín; KOS, Josef; ŠTĚPÁNKOVÁ, Pavla; ZLÁMAL, Lubomír: Pozemní stavitelství III. - návody pro cvičení, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2000
OLÁH, Jozef: Konštrukcie plochých striech, Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2001