English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH003
NázevPozemní stavitelství 3
Course nameBuilding Constructions 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Beneš

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti o návrhu a provedení spodní stavby budovy a také základní znalosti z problematiky požárně bezpečnostního řešení stavby. Po absolvování předmětu je schopen:
- zpracovat návrh základových konstrukcí spodní stavby budovy
- zpracovat návrh hydroizolace spodní stavby a opatření proti pronikání radonu do budovy
- zpracovat návrh požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stanovení požárně technických charakteristik.
Zakládání staveb a konstrukční řešení spodní stavby podsklepených a nepodsklepených budov. Zemní a výkopové práce. Konstrukční řešení plošných a hlubinných základů s ohledem na základové poměry a nosné konstrukce budov. Hydroizolace budov. Ochrana budov proti pronikání radonu. Základní problematika požární bezpečnosti staveb. Základní legislativní požadavky v oblasti požární bezpečnosti staveb, zásady pro rozdělení objektu na požární úseky,stanovení požárního rizika,stanovení požadavků na konstrukce, řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru, zařízení pro protipožární zásah.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zakládání staveb – statické spolupůsobení horní a spodní stavby, deformace podloží, zásady mechaniky zemin, základová půda.
 • 2. Varianty řešení konstrukcí spodní stavby podsklepených budov, zakládání nepodsklepených budov, sedání základů, návrh a volba základových konstrukcí.
 • 3. Plošné základy, zvláštní úpravy horizontálních základů.
 • 4. Konstrukce vertikálních základů, moderní způsoby zakládání.
 • 5. Zakládání na hranici pozemku, v proluce, osvětlovací a větrací šachty, varianty řešení zakládání vnějších doplňujících částí staveb.
 • 6. Hydroizolace spodní stavby – volba účinné hydroizolace, systémy hydroizolace stavby, příklady řešení.
 • 7. Řešení hydroizolací proti tlakové a agresivní vodě, ochrana stavebního objektu proti pronikání radonu.
 • 8. Teorie požáru. Základní pojmy a názvosloví. Postup návrhu a posouzení PBS. Požární riziko dle ČSN 73 0802. Průměrné a soustředěné požární zatížení. Výpočtové požární zatížení.
 • 9. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy.
 • 10. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění. Požárně technické charakteristiky stavebních konstrukcí a hmot (možnosti zlepšování vlastností).
 • 11. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení. Náhradní únikové možnosti. Obsazení objektů osobami.
 • 12. Odstupové vzdálenosti. Posouzení podle intenzity tepelného toku a podle možného dopadu hořících částí.
 • 13. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou. Budovy pro ubytování. Změny staveb.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zakládání staveb
 • 2.-3. Plošné základy
 • 4.-5. Konstrukce vertikálních základů
 • 6.-7. Hydroizolace spodní stavby
 • 8.-9. Požární úseky. Stupeň požární bezpečnosti
 • 10. Únikové cesty
 • 11. Odstupové vzdálenosti
 • 12. Stavebně technická zařízení
 • 13. Zásobování požární vodou
Znalosti z těchto částí problematiky pozemního stavitelství: konstrukční systémy budov, svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, převislé a zavěšené konstrukce, konstrukce schodišť,základní znalosti stavební mechaniky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Požární kodex norem ČSN 73 08xx.. 0, , 0
KUPILÍK, Václav.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, Praha: Grada Publishing, 2006