English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAH002
NázevPozemní stavitelství 2
Course nameBuilding Constructions 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRoman Brzoň

Obsahové informace

• Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb
• Prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů.
• Získání komplexních vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých systémů a jejich částí.
• Praktické používání ČSN při navrhování, základní orientace v základních normativních podkladech nezbytných pro navrhování pozemních staveb.
• Všeobecné požadavky a členění vodorovných konstrukcí a konstrukcí spojujících různé úrovně.
• Základní orientace v navrhování svislých nosných konstrukcích skeletových systémů občanských a průmyslových budov.
• Základní přehled v oblasti řešení vícepodlažních budov.
• Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé stěny. Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do pozemního stavitelství, třídění pozemních staveb, základní pojmy, koncepce navrhování pozemních staveb, modulová koordinace, důležitost práce s ČSN normami.
 • 2. Požadavky na pozemní stavby, vnější vlivy působící na stavby. Konstrukční systémy, třídění, principy a technologie, zajištění prostorové tuhosti, zatížení, stabilita.
 • 3. Rozdělení na konstrukční díly, rozdělení na konstrukční prvky, jejich vzájemné vazby, základní materiály ve stavebnictví, jejich vlastnosti a možnosti použití. Požadavky na konstrukce - funkční, konstrukční a materiálové; princip zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
 • 4. Konstrukční systémy – stěnové zděné - konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt.
 • 5. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory.
 • 6. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 7. Stropní konstrukce – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce monolitické. Věnce – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
 • 8. Stropní konstrukce – montované železobetonové a keramické - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
 • 9. Stropní konstrukce – montované dřevěné, ocelové a kombinované druhy - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce.
 • 10. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy - konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty.
 • Halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
 • 11. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
 • 12. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení.
 • 13. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení.

Harmonogram cvičení

 • 1. cvičení: Zadání studie č. S1- Dispoziční a konstrukční návrh třípodlažní nepodsklepené administrativní budovy s plochou střechou;
 • 2. cvičení: Zadání studie č. S2- Zadání literární rešerše týkající se požadovaných normativních předpisů;
 • Konzultace: studie č. S1
 • 3. cvičení: Zadání výkresu č. V1- Návrh schodiště v připraveném schodišťovém prostoru;
 • Konzultace: studie č. S1
 • Konzultace: studie č. S2
 • 4. cvičení: Revize předchozích zadání;
 • Konzultace: výkres č. V1
 • Konzultace: studie č. S2
 • Odevzdání: studie č. S1
 • 5. cvičení: Zadání výkresu č. V2- Prováděcí výkresy půdorysu 1NP a 2NP;
 • Odevzdání: studie č. S2
 • Odevzdání: výkres č. V1
 • 6. cvičení: Zadání výkresu č. V3- Výkres příčného řezu schodištěm;
 • Konzultace: výkres č. V2
 • 7. cvičení: Zadání výkresu č. V4- Zadání monolitické stropní konstrukce;
 • Konzultace: výkres č. V3
 • Odevzdání: výkres č. V2
 • 8. cvičení: Zadání výkresu č. V5- Situace objektu, osazení do terénu;
 • Konzultace: výkres č. V4
 • Odevzdání: výkres č. V3
 • 9. cvičení: Zadání výkresu č. V6- Dva technické a dva architektonické pohledy;
 • Konzultace: výkres č. V5
 • Odevzdání: výkres č. V4
 • 10. cvičení: Zadání studie č. S3- Technická zpráva
 • Konzultace: výkres č. V6
 • Odevzdání: výkres č. V5
 • 11. cvičení: Konzultace: studie č. S3
 • Odevzdání: výkres č. V6
 • 12. cvičení: Odevzdání: studie č. S3
 • 13. cvičení: Zápočet
Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Základní literatura předmětu

Zlámal: M01 Pozemní stavitelství I Svislé konstrukce, , 2005
Zlámal: M02 Pozemní stavitelství I - Vodorovné konstrukce, , 2005
Šmoldas Lubomír, Maceková Věra : M01 Schodiště a monilitické stěnové systémy, , 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

REMEŠ, Josef: Stavební příručka, 2 .aktualizované vydání, Grada, 2014
Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I., ČVUT Praha, 2002
Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993
Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., CERM Brno, 1994