English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG51
NázevTechniky vizuální komunikace
Course nameVisual Communication Techniques

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Základní znalost problematiky vizuální komunikace - vnímání prostoru, staveb, architektury, umění. Student získá základní znalosti z oborů souvisejících s tvorbou architektonického prostoru, umění-designu a multimediálních forem tématicky zaměřených prezentací.
Předmět nabízí základní informace o prezentaci práce architekta, o grafických, modelových a jiných technikách, užívaných k zachycení a sdělení tvůrčí myšlenky architektonického díla a k jeho prezentaci odbornému i laickému publiku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Význam grafického a modelového vyjádření tvůrčí myšlenky
 • 2. Vývoj vyjadřovacích technik – historie, současnost, budoucnost
 • 3. Ideový základ přístupu k vyjádření tvůrčího záměru
 • 4. Dvojrozměrné formy prezentace tvůrčí myšlenky
 • 5. Materiály pro práci v 2D systému, veřejná prezentace – výstavnictví
 • 6. Trojdimenzionální modelové techniky
 • 7. Scénografie ve výstavní tvorbě – libreto, scénář, dokumentace pro realizaci expozice
 • 8. Materiály a techniky pro práci na prostorových modelech
 • 9. Pracovní postupy při zpracování modelových materiálů
 • 10. Povrchové úpravy grafických a modelových materiálů
 • 11. Soudobé prezentační systémy – formy prezentace tvůrčího díla
 • 12. Exkurze – výroba a realizace expozic v areálu BVV Brno
 • 13. Exkurze – scénografie (výstavní expozice, divadlo, TV)

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Podklady pro analýzu
 • 3.- 6. Analýza reralizací
 • 7.-12. Vizuální prezentace
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět částečně využívá znalostí a dovedností získaných ve výtvarné tvorbě a seminářích zabývajících se interierem staveb. Je mezioborového charakteru a má spojitost s ateliéry architektonické tvorby, vyžadující prezentaci dílčích výstupů aktuálními formami komunikace mezi architektem a veřejností.

Základní literatura předmětu

Petelen, I.: Interiér, STU Bratislava, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kolektiv autorů: Restaurátorské a konzervátorské práce, sborník přednášek PGS FA VUT, MU Brno a MM Brno, 1999
FIELOVI, Charlotte a Petr: Design /20. století - Taschen, Taschen - Edice : IKONY, Slovart, 2006
Bartko, O.: Barva a její použití, SPN Bratislava, 1980
Šindlar a kol.: Grafické techniky , učební texty FA VUT, FA VUT Brno, 0