English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG36
NázevKomplexní projekt
Course nameBachelor Project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení12 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAlois Nový

Obsahové informace

Projekt prokazuje schopnost bakaláře architektury vypracovat kvalitní dokumentaci sloužící k realizaci stavby, a to jak z hlediska převodu architektonického konceptu do realizačního projektu, tak i z hlediska porozumění potřebám spolupodílejících se profesí, včetně schopnosti řešit bezchybný technický a architektonický detail.
Komplexní projekt uzavírá celý cyklus bakalářského studia architektury na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Stvrzuje znalosti a dovednosti absolventa v rámci jeho předpokládaného postavení v profesi, tj. výkonného projektanta – zaměstnance autorizované architektonické kanceláře.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 3. Korekce architektonické studie
  • 4.- 8. Práce na technické dokumentaci 1:100
  • 9.-12. Práce na prováděcích výkresech 1:50
  • 13. Hodnocení práce
Komplexní projekt využívá všech relevantních znalostí a dovedností získaných studentem v průběhu celého předchozího studia architektonických i inženýrských disciplin. Náplň předmětu je syntézou většiny dříve studovaných předmětů zařazených do Studijního programu.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu ..., , 1976
: Vyhl. č. 13/ MMR/1998 o obecných techn. požadavcích na výstavbu, , 1998
: Související zákony, hygienické předpisy, vyhlášky a technické normy, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Odborná literatura a firemní informace, , 0