English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG21
NázevDějiny architektury I.
Course nameHistory of Architecture I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLadislava Foretníková

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z historie architektury, a to z doby předdějinné a starověku (Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím).
Úvod do historie architektury významné pro další vývoj evropského stavebního umění, předdějinná doba, starověký Egypt a Mezopotámie, Egea a Etrurie, Staré Řecko a Řím, techniky stavění, slohy, stavební druhy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality
 • 2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých
 • 4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných
 • 5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon
 • 6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie
 • 7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury
 • 8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům
 • 10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom
 • 11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům
 • 13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby
Předmět nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu, částečně mohou být využity informace získané v předmětech, které jsou věnovány typologii. Předpokladem pro jeho zvládnutí je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

Haas, F.: Vývoj architektury a umění ve starověku, ES VUT Brno, 1987
Syrový, B.: Architektura - svědectví dob, SNTL Praha, 1987
Raeburn, M. a kol.: Dějiny architektury, Odeon Praha, 1993
Haas, F.: Vývoj architektury a umění ve starověku, ES VUT Brno, 1987
Syrový, B.: Architektura - svědectví dob, SNTL Praha, 1987
Raeburn, M.: Dějiny architektury, Odeon Praha, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Major, M.: Geschichte der Architektur 1, AK Budapest, 1974
Pijoan, J.: Dějiny umění, Euromedia Praha, 2000