English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG17
NázevUrbanismus II.
Course nameUrbanism II.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Znalosti vývoje a utváření sídel v historickém vývoji, teoretické spisy o stavbě měst, společenské a ekonomické souvislosti ovlivňující urbanistický rozvoj, vývoj krajiny a zahradní tvorby.
Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na sídelní útvary, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, dějiny zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj urbanistické kompozice až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru.

Harmonogram přednášky

 • 1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město
 • 2. Středověké sídlo
 • 3. Novověké sídlo
 • 4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst
 • 5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20.století
 • 6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města
 • 7. Dějinné proměny venkovského osídlení
 • 8. Historie antropogenního přetváření krajiny
 • 9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance
 • 10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park
 • 11. Městský park 19. a 20. století
 • 12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy
 • 13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Terénní urbanistický průzkum
 • 5.-6. Zpracování urbanistického zadání (námětu řešení)
 • 7.-8. Grafické zpracování návrhového řešení
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaného úkolu
 • 12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce
Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Základní literatura předmětu

HRŮZA, Jiří., ZAJÍC, Josef: Vývoj urbanismu I.a II díl, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002-, 2002
VOŽENÍLEK, Jiří: Vývoj urbanismu, Praha : Vydavatelství ČVUT, 1979
Vlček a kol.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, , 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Sborník: Europan Generation -The reinterpreted city, Paris : La Cite de l'Architecture et du Patrimoine, 2007
Zavřel, Z.: Historie evropského urbanismu z nizozemské perspektivy, ČVUT v Praze, 2009
LYNCH, Kevin: Obraz města - The image of the city, Praha : Polygon, 2004
SÁDLO, Jiří: Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, Praha : Malá Skála, 2005
HENDRYCH, Jan: Tvorba krajiny a zahrad : historické zahrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005
HEXNER, Michal, NOVÁK, Jaroslav: Urbanistická kompozice, Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996
NORBERG-SCHULZ, CHristian: Genius loci : krajina, místo, architektura, Praha :vydavatelství Dokořán, 2010
Hošťálková-Pacáková, B.: Zahrady a praky v Čechách, na Moravě a ve Slezku, Libri Praha, 1999