English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG16
NázevUrbanismus I.
Course nameUrbanism I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie, vytvářející předpoklad pro urbanistické navrhování v navazujícímo magisterskémo studiu. Orientace v současném urbanismu.
Úvod do disciplin urbanismus a územní plánování, základní informace o funkčním a prostorovém uspořádání urbanistických struktur, urbanistická typologie funkčních systémů sídel, podmínky urbánního rozvoje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
 • 2. Sídelní útvary, urbanizace
 • 3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
 • 4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
 • 5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
 • 6. Funkční systémy města – výroba a skladování
 • 7. Komerční a nekomerční vybavenost
 • 8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
 • 9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
 • 10. Veřejné prostory a městský interiér
 • 11. Venkovské osídlení a krajina
 • 12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
 • 13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce
 • 3.-4. Terénní urbanistický průzkum
 • 5.-6. Zpracování 1. skupiny analýz (širší vztahy, historický vývoj, doprava)
 • 7.-8. Zpracování 2. skupiny analýz (vybavenost, zeleň, prostorový obraz)
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 12.-13.Zhodnocení výsledné práce
Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v typologických předmětech a aplikované ekologii.

Základní literatura předmětu

MARHOLD, Karel: Urbanistická typologie II., Praha : Vydavatelství ČVUT, 1991
JÍRAVA, Petr., FEITL Michal., SLABÝ, Petr: Městské komunikace II., Praha : České vysoké učení technické, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Braam, W.: Stadtplanung, Werner Düsseldorf, 1993
SHORT,John Rennie a; ŠTĚPÁNEK Vít: Lidská sídla, Praha : Nakladatelský dům OP, 1994
VALENA, Tomáš: Město a topografie: Evropské město v topografickém kontextu, Praha: Národní technické muzeum, 1991
FORMAN Richard T T; MALÁTOVÁ Jolana; GODRON Michel: Krajinná ekologie, Praha : Academia : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993
SITTE, Camillo; BURIÁNEK,Vladimír: Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno : ÚÚR : ABF, 2012
GEHL, Jan: Život mezi budovami : užívání veřejných prostranství, Boskovice : Albert, Nadace partnerství Brno, 2000
PRINZ, Dietr.: Städtebau, 1. a 2. díl, Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kohlhammmer, 1999
DOUTLÍK, Luboš.: Zonární struktury, Urbanistická typologie, Praha:ČVUT, 1992