English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG08
NázevObnova památek
Course nameMonument Restoration

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLea Vojtová

Obsahové informace

Student je seznámen s teorií a legislativou, která je platná pro ochranu a obnovu památek v ČR. Předmětem výuky jsou také důvody, které vedou k potřebě zachování historického kulturního dědictví. Významnou součástí jsou také mezinárodní vazby, organizace a dokumenty týkající se významu, ochrany a obnovy kulturních památek. Dále je rámcově přednesena metodika a postup při zpracování přípravy, návrhu a vypracování projektové dokumentace pro obnovu historického objektu. Přednášky se týkají i změn a ochrany historických struktur, plošné ochrany měst a obcí. Důraz je kladen na zachování struktur v autentické podobě. Student získá vědomosti i o nové tvorbě v historickém prostředí.
Soubor základních informací o procesu záchrany kulturních hodnot architektonického dědictví, směřujících k pochopení významu ochrany památky. Zásady pro stanovení koncepce památkového zásahu jako postupu vycházejícího z dokumentace a poznání stavby, vedoucímu k novému funkčnímu využití a rehabilitaci památky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Význam architektonického a urbanistického dědictví v dějinných souvislostech
 • 2. Charakteristika druhové skladby architektonického a urbanistického dědictví
 • 3. Přetváření architektonického díla v jednotlivých slohových etapách
 • 4. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech
 • 5. Vývoj ochrany památek a památkové péče
 • 6. Metody památkové péče – purismus, vědecká restaurace, konzervace
 • 7. Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví
 • 8. Současná péče o památky architektury – prameny, metody, koncepce
 • 9. Organizace , klasifikace a legislativní zajištění památkové péče
 • 10. Koncepce památkového zásahu – dokumentace, poznání, průzkumy
 • 11. Koncepce památkového zásahu – nové funkční využití, volba metody
 • 12. Formy ochrany historických sídel a jejich částí
 • 13. Nová tvorba v historickém prostředí – génius loci, autenticita prostředí

Harmonogram cvičení

 • Hlavním úkolem cvičení je zpracování, presentace a odevzdání seminární práce na téma "Obnova kulturní památky".
 • 1(2). týden - Seznámení se zadáním, volba objektu pro seminární práci.
 • 3(4). týden - Procvičování teoret. znalostí, určování slohových období podle charakter. znaků a tvarosloví.
 • 5(6). týden - Konkretizace zadání a postupu zpracování práce, ukázky zpracovaných seminárních prací, zajištění podkladů, zpracování práce.
 • 7(8). týden - Zpracování práce
 • 9(10).-11(12).týden - Presentace prací, diskuse, závěry.
 • 13. týden - Odevzdání a hodnocení práce.
Předmět předpokládá a rozvíjí znalosti dějin architektury, částečně může využít poznatků inženýrských předmětů. Jedná se však převážně o samostatný specifický obor s vlastním metodickým základem a legislativou.

Základní literatura předmětu

Kříž, M.: Rekonstrukce a ochrana památek, VUT Brno, 1997
VOJTOVÁ,L.: Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území, MU Brno, 2006
: , , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Benešová, M.: Česká architektura v proměnách dvou století, Praha, 1985
Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska, Academia Praha, 1994
Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ČVUT Praha, 2000
Hrůza, J.: Česká historická města, Praha, 1978
Halík, P., Kratochvíl, P., Nový, O.: Architektura a město, AV ČR Praha, 1996