English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG055
NázevTradiční stavební řemesla
Course nameTraditional Building Trades

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMichal Werner

Obsahové informace

Přednášky a následné semináře směřují k pochopení podstaty stavebně řemeslných prací. Metoda práce: koncept, ověření konzultací v praxi, zapracování poznatků, prověření alternativ, dořešení detailů, případná změna konceptu, formulace řešení, vypracování dokumentace pro zhotovitele.
Rozšíření znalostí získaných v předmětu Úvod do tradičních stavebních řemesel, tj. výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po současnost. Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska jak architektonického, tak stavebně technického.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vztah a spolupráce architekta a řemeslníka v historii a současnosti. Prvky tvořivosti. Optimální využívání zdrojů. Od ideje k realitě. Metoda tvůrčí práce.
 • 2. Poučení z historie práce našich předchůdců - metoda dokumentace realizovaného díla, rozbor použitých materiálů a technologií, hodnota díla z hlediska řemeslného a společenského účinku.
 • 3. Dokumentace stavebně řemeslné práce podle jednotlivých oborů. Společné téma jako vzorový příklad a následná analýza (materiál, konstrukce, technologie).
 • 4. Výklad k podstatě semestrální práce a metodice individuální analýzy. Upřesnění studijního záměru.
 • 5. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
 • 6. Rozbor realizovaných příkladů, podkladů a dat.
 • 7. Vztah řemesel a prostředí - vliv stavu společnosti, nabídka a poptávka.
 • 8. Vznik, vývoj, rozkvět, úpadek a zánik řemesel, záruky řemeslné dovednosti.
 • 9. Způsoby dokumentace stavebního díla a detailu v historii a dnes
 • 10. Tvořivá inteligence. Tvořivá ruka. Schopnost vnímat souvislosti - chápat a vyhodnotit. Osobní hodnoty.
 • 11. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
 • 12. Exkurze na vybraná řemeslná pracoviště.
 • 13. Společná diskuse a hodnocení získaných znalostí a výsledků samostatné práce.

Harmonogram cvičení

 • 1. Stanovení tématu seminární práce
 • 2.- 11. Konzultace a průběžné hodnocení
 • 12. Prezentace práce v seminární skupině
 • 13. Závěrečné hodnocení
Předmět využívá na znalostí získaných v předmětech Pozemní stavitelství a Dějiny architektury a úzce navazuje na předmět Úvod do tradičních stavebních řemesel. Je průpravou pro pochopení řemeslné výroby a komunikaci s řemeslníky a stavební výrobou – usnadňuje výkon technického a autorského dozoru.

Základní literatura předmětu

PALLASMAA, Juhani : Myslící ruka, Zlín: Archa , 2012
PALLASMAA, Juhani : Oči kůže, Zlín: Archa , 2012
ZUMTHOR, Peter: Promýšlet architekturu, Zlín: Archa , 2009
ZUMTHOR, Peter: Atmosféry, Zlín: Archa , 2013
ŠKABRADA Jiří: Konstrukce historických staveb, Praha: Argo , 2003
MENCL Václav: Lidová architektura v Československu, Praha: Akademia , 1980

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUČA Karel: Památky Brna, Brno: Odbor kultury úřadu města Brna , 1991
SMITH, Philip: Čtyři roviny knihařského řemesla, Brno: Knihař , 2003
SENNETT, Richard: The Craftsman, New Haven + London: Yale University Press , 2008
ADAMSON Glenn: The Craft Reader, Oxford: Berg , 2009
ADAMSON Glenn: Thinking through Craft, Oxford: Berg , 2007