English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG03
NázevObytné stavby
Course nameResidential Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantNaděžda Menšíková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie obytných staveb, sociální souvislosti, byt, rodinný dům, bytový dům, obytné soubory, bydlení seniorů, přechodné bydlení.
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami architektonického návrhu staveb pro bydlení, jak z hlediska filosofického a celospolečenského významu, tak z hlediska historie stavění a vývoje stavebních typů, dále z hlediska provozního a typologického s důrazem na kvalitu tvorby vnějšího i vnitřního obytného prostředí, zásady norem a předpisů. Předmět je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování obytných staveb v následné ateliérové výuce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Pojem typologie, typologie v architektuře obytných domů,
 • 2. Sociální a psychologické aspekty bydlení
 • 3. Definice bytu a jeho fragmenty, zónování bytu, články normy
 • 4. Historický vývoj stavebního typu rodinného domu
 • 5. Rodinné domy, typologické druhy
 • 6. Historický vývoj stavebního typu bytového domu
 • 7. Typologie bytového domu, vnější a vnitřní prostory domu
 • 8. Typologické druhy bytových domů
 • 9. Obytné soubory
 • 10. Polyfunkční domy
 • 11. Bydlení starých lidí
 • 12. Stavby pro přechodné ubytování
 • 13. Charakteristika nové bytové výstavby

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do studia, metoda práce, zadání úkolu
 • 3.Zadání úkolu: rodinný (bytový) dům k analýze
 • 5.Skicy zadaného domu,analýza: prostředí, forma, funkce, konstrukce, prostorový model
 • 7. -10. Presentace analýz zadaného RD, modely
 • 12.- 13. Odevzdání práce, závěrečné hodnocení
Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

: ČSN 73 4301 Obytné budovy, Praha Český normalizační institut, 2004
: Vyhláška 137/1998 Sb., Obecné techn.požadavky na výstavbu, , 1998
NEUFERT,Ernst: Navrhování staveb, Conzultinvest Praha, 2000

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BANGS, Herbert: Návrat posvátné architektury, Praha: SNTL, 1969
KUBELÍK,Martin: 400 let benátských vil, Praha: Správa pražského hradu, 1993
SCHULZ, Ch.N.: Genius Loci, Odeon Praha, 1994
Štípek, J. a kol.: Stavby pro bydlení, ČVUT Praha, 2001