English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG021
NázevDějiny architektury 1
Course nameHistory of Architecture 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLadislava Foretníková

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z historie architektury, a to z doby předdějinné a starověku (Egypt, Mezopotámie, Blízký Východ, antické Řecko, antický Řím).
Úvod do historie architektury významné pro další vývoj evropského stavebního umění, předdějinná doba, starověký Egypt a Mezopotámie, Egea a Etrurie, Staré Řecko a Řím, techniky stavění, slohy, stavební druhy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do dějin architektury, doba předdějinná, megality
 • 2. Starověký Egypt – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 3. Starověký Egypt – chrámová architektura, kult zemřelých
 • 4. Starověký Egypt – sídla vládců i poddaných
 • 5. Starověká Mezopotámie – Sumer, Akkad, Babylon
 • 6. Starověká architektura Palestiny, Fénicie, Malé Asie a Persie
 • 7. Egejská oblast a Etrurie – východiska antické architektury
 • 8. Antické Řecko – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 9. Antické Řecko – chrám, agora, propyleje, obytný dům
 • 10. Antické Řecko – divadlo, gymnasion, stadion, hipodrom
 • 11. Antický Řím – kulturně společenské pozadí, technika stavění, tvarosloví
 • 12. Antický Řím – chrám, bazilika, fórum, vítězný oblouk, palác, vila, obytný dům
 • 13. Antický Řím – divadlo, amfiteátr, thermy, tržnice, technické stavby
Předmět nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu, částečně mohou být využity informace získané v předmětech, které jsou věnovány typologii. Předpokladem pro jeho zvládnutí je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

HAAS, Felix: Vývoj architektury a umění ve starověku, Brno: ES VUT , 1987
SYROVÝ, Bohuslav: Architektura - svědectví dob, Praha: SNTL, 1987
KOCH, Wilfried: Evropská architektura, Praha: Universum, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BUKOVSKÝ, Jan a kol. : Dějiny stavitelství, Brno: CERM, 2001
RAEBURN, Michael: Dějiny architektury, Praha: Odeon , 1993
MAJOR, Mate: Geschichte der Architektur 1, Berlin: Henschel, 1984
GYMPEL, Jan: Dějiny architektury od antiky po současnost , Bratislava: SLOVART , 2013