English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG018
NázevUrbanismus 3
Course nameUrbanism 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu na úrovni státu, kraje, města a rozvojové lokality; orientace v územně plánovacích podkladech a dokumentaci různých úrovní.

Úvod do územního plánování, legislativní a správní pozadí, nástroje územního plánování, územní plánování na úrovni velkoměsta a regionu, středního a malého města a venkovského sídla, posuzování urbanistických plánů, informace o území, územní plánování v rozvojových programech ČR a EU, udržitelný rozvoj sídel a krajiny.

Harmonogram přednášky

 • 1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa
 • 2. Regulace rozvoje území
 • 3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory
 • 4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
 • 5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
 • 6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu
 • 7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města
 • 8. Principy plánování územního rozvoje vesnice
 • 9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante
 • 10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování
 • 11. Technické požadavky na územní rozvoj
 • 12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability
 • 13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
 • 5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
 • 7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce
Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů. Částečně využívá poznatků získaných v typologických a architektonických disciplinách.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 2006
Stavební zákon a vyhlášky: Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci ......, Sagit, a.s., 2013
MAIER, Karel: Územní plánování, Praha: ČVUT , 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAIER, Karel a ŘEZÁČ, Vít: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, Praha: ČVUT , 1997
KOLEKTIV: Zásady a pravidla územního plánování, Brno: VÚVA , 1984
: Vyhl. č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Vyhláška, 2006
SBORNÍK, ze semináře AUÚP • Beroun • 23.–24. 4. 2009: Suburbanizace, Brno: Ústav územního rozvoje, 2009
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ: Politika územního rozvoje České republiky 2008, Brno: Ústav územního rozvoje, 2009
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR: Vybrané údaje o bydlení 2013, Praha: Ministerstvo pr o místní rozvoj Č R, 2014