English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG017
NázevUrbanismus 2
Course nameUrbanism 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Znalosti vývoje a utváření sídel v historickém vývoji, teoretické spisy o stavbě měst, společenské a ekonomické souvislosti ovlivňující urbanistický rozvoj, vývoj krajiny a zahradní tvorby.
Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na utváření urbanistické struktury sídel, poválečný urbanistický rozvor a sídlištní výstavba druhé poloviny 20. stoleti, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, vývoj zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj Urbanistická kompozice v historickém vývoji až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru vežejnného, semiprivátního a privátnního.

Harmonogram přednášky

 • 1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město
 • 2. Středověké sídlo
 • 3. Novověké sídlo
 • 4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst
 • 5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20.století
 • 6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města
 • 7. Dějinné proměny venkovského osídlení
 • 8. Historie antropogenního přetváření krajiny
 • 9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance
 • 10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park
 • 11. Městský park 19. a 20. století
 • 12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy
 • 13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Terénní urbanistický průzkum
 • 5.-6. Zpracování urbanistického zadání (námět a idea řešení)
 • 7.-8. Grafické zpracování návrhového řešení
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaného úkolu
 • 12.-13.Dokončení a zhodnocení výsledné práce
Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Základní literatura předmětu

HRŮZA, Jiří a ZAJÍC, Josef: Vývoj urbanismu I., II., Praha: ČVUT , 1996
VOŽENÍLEK, Jiří: Vývoj urbanismu, Praha: ČVUT , 1979
HRŮZA, Jiří: Svět měst, Praha: Academia , 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KUPKA, Jiří: Zeleň v historii města, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006
Kolektiv: History of european urbanism from netherlands perspective, Praha: ČVUT, 2009
HRŮZA,Jiří: Stavitelé měst, Praha: Agora, 2011
HRŮZA, Jiří: Teorie města, Nakladatelství ČAV, 1965
KrRIER, Léon.: Architektur freiheit oder fatalismus, München: Prestel, 1998
ALISON, Jane a BRAYER, Marie-Ange a MIGAYRON, Fréderic: Future city, Londýn: Thames & Hudson, 2002
HEXNER, M., NOVÁK, J.: Urbanistická kompozice, Praha: ČVUT , 1996
NORBERG-SCHULZ, Christian.: Genius Loci, Praha: Dokořán , 2010
HOŠŤÁLKOVÁ-PACÁKOVÁ, Božena: Zahrady a praky v Čechách, na Moravě a ve Slezku, Praha: Libri , 1999