English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG016
NázevUrbanismus 1
Course nameUrbanism 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie, vytvářející předpoklad pro urbanistické navrhování v navazujícímo magisterskémo studiu. Orientace v tendencích, ale i problémech současného urbanismu.
Úvod do disciplin urbanismu a územní plánování, základní informace o funkčním, prostorovém a provozním uspořádání sídel, urbanistická typologie jednotlivých funkčních systémů sídel, vytváření podmínek urbánního rozvoje s principy trvale udržitelného rozvoje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
 • 2. Sídelní útvary, urbanizace
 • 3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
 • 4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
 • 5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
 • 6. Funkční systémy města – výroba a skladování
 • 7. Komerční a nekomerční vybavenost
 • 8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
 • 9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
 • 10. Veřejné prostory a městský interiér
 • 11. Venkovské osídlení a krajina
 • 12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
 • 13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce
 • 3.-4. Terénní urbanistický průzkum
 • 5.-6. Zpracování 1. skupiny analýz (širší vztahy, historický vývoj, doprava)
 • 7.-8. Zpracování 2. skupiny analýz (vybavenost, zeleň, prostorově výtvarný obraz)
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 12.-13.Zhodnocení výsledné práce
Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v typologických předmětech a aplikované ekologii.

Základní literatura předmětu

DOUTLÍK, Luboš: Zonární struktury, Urbanistická typologie, Praha: ČVUT , 1992
MARHOLD, Karel: Urbanistická typologie II., Praha: ČVUT , 1991
JÍRAVA, Petr a SLABÝ, Petr a FEITL, Michal: Městské komunikace II., Praha: ČVUT , 1993
BAŠE,Miroslav: Sídla a stavby na venkově, Praha: ČVUT, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PRINZ, Dieter: Städtebau díl 1a 2, Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, , 1983
HNILIČKA, Pavel: Sídelní kaše, Brno: Vydavatelství Host, 2012
BRAAM, Werner: Stadtplanung, Düsseldorf: Werner , 1999
SHORT, John Rennie: Lidská sídla, Praha: Nakladatelský dům OP , 1994
VALENA, Tomáš: Město a topografie, Praha: NTM , 1991
FORMAN, Richard T.T., a GORDON, Michel: Krajinná ekologie, Praha: Academia , 1993
SITTE, Camillo: Stavba měst podle uměleckých zásad, Praha: ARCH , 1995
GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno: Nadace Partnerství , 2000