English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG009
NázevInteriér a architektonický prostor
Course nameInterior and the Inner Space

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor /inkluzivní navrhování-tvorba prostoru/, výstavnictví
a scénografie, soudobá interiérová tvorba.
Základní informace o tvorbě vnitřního architektonického prostoru – interieru a tématicky blízkých oborech, umožňující kvalifikovanou orientaci v určujících atributech prostorotvorné kompozice stavebního díla s důrazem na architektonický a designerský detail. Vnímání detailu (konstrukčního, designerského) jako součásti celku - stavebního díla.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj architektonického prostoru a interieru
 • 2. Konstrukce, technologie a materiály v tvorbě architektonického prostoru
 • 3. Antropometrie a ergonomie v tvorbě architektonického prostoru a detailu
 • 4. Architektonický prostor bez bariér
 • 5. Mobiliář – historie, současnost, budoucnost
 • 6. Základní atributy architektonického prostoru (barva, světlo, zvuk a další)
 • 7. Technické prostředky determinující kvalitu architektonického prostoru
 • 8. Požadavky na interier staveb podle typologických druhů
 • 9. Výtvarné dílo a design jako součást architektonického prostoru
 • 10. Výstavnictví a scénografie – historie, současnost, budoucnost
 • 11. Novotvar v historickém prostředí /inkluzivní navrhování prostoru/
 • 12. Soudobý architektonický prostor – interier
 • 13. Komunikativnost prostoru, etika v práci architekta, budoucnost discipliny

Harmonogram cvičení

 • 1.-3. Podklady pro analýzu
 • 4.-10. Analýza realizovaných staveb
 • 11.-12. Vizuální prezentace realizované stavby
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět je samostatnou disciplinou s vlastní metodikou práce a logikou postupně získávaných informací. Nepřímo navazuje na znalosti získané v typologických předmětech vyučovaných v předchozích semestrech.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 2000
FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, Praha: MPSV , 2002
RECHLÍK, Karel a VAVERKA, Jiří: Nové kostely a kaple z konce 20. stol. v ČR, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001
PETRÁNSKY, Ĺudovít: Design-teória a metodológia, Zvolen: Technická univerzita, , 1994
MALANIUK, Bohdan: Design v architektuře a stavebnictví, Praha: ČVUT , 1992
PETELEN, Ivan a kolektiv: Interiér , Bratislava: STU, Fakulta architektury, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TOFFLER, Alvin a TOFFLEROVÁ Heidi: Nová civilizace - třetí vlna a její důsledky, Praha: nakladatelství Dokořán, 2001
LIESSMANN, Konrad Paul, : Universum věcí: k estetice každodennosti, Praha: Academia, , 2012