English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG007
NázevVenkovské a zemědělské stavby
Course nameRural and Farm Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantPetr Dýr

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.
Navrhování venkovských a zemědělských staveb. Osvojení zásad urbanistického, architektonického, typologického a konstrukčního řešení staveb při respektování požadavků identity venkova, ochrany přírodního a životního prostředí. Aktuální soubor informací, zákonů, směrnic, norem a dat o fyziologických nárocích, prostorových a technologických potřebách, které v souhrnu umožňují optimální, energeticky úsporné řešení vesnických a zemědělských staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Charakteristika venkova, kulturní, regionální a technické zvláštnosti ve výstavbě.
 • 2. Bytová výstavba na venkově
 • 3. Objekty občanského vybavení a služeb.
 • 4. Zeleň, drobná architektura a inženýrská zařízení.
 • 5. Rodinné zemědělské farmy, agroturistika.
 • 6. Situování zemědělských staveb v prostoru venkova, stavebně technické řešení.
 • 7. Mikroklima vnitřního prostředí a hygiena pracovního prostředí.
 • 8. Architektura zemědělských staveb
 • 9. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
 • 10.Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
 • 11.Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
 • 12.Skleníky, sklady brambor a ovoce, sklady obilí.
 • 13.Stavby pro skladování krmiv a výkalů hospodářských zvířat.

Harmonogram cvičení

 • 1. Analýza situace širších vztahů
 • 2. Analýza zastavovacího plánu zemědělského střediska
 • 3. Analýza zastavovacího plánu zemědělského střediska
 • 4. Analýza zemědělského střediska ve vztahu k architektuře
 • 5. Analýza konstrukčního systému
 • 6. Analýza konstrukčního systému
 • 7. Analýza urbanizmu vekova
 • 8. Analýza urbanizmu venkova
 • 9. Analýza venkovských obytných staveb
 • 10.Analýza venkovských obytných staveb
 • 11.Analýza venkovských veřejných staveb
 • 12.Analýza venkovských veřejných staveb
 • 13.Konečné hodnocení výsledků práce
Základní znalosti pozemního stavitelství, stavební fyziky a typologie staveb.

Základní literatura předmětu

BLAŽEK, Bohuslav: Venkovy: anamnéza,diagnóza,terapie, Brno: ERA, 2004
SÝKORA, Jaroslav a KOŠATKA, Bedřich a DANEŠ, Karel: Hospodářské stavby, Praha: ARCH, 1992
VLČEK, Milan a kol.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Praha: Verlag Dashöfer , 2001
ŠKABRADA, Jiří: Lidové stavby, architektura českého venkova, Praha: ARGO, 1999
SÝKORA Jaroslav: Územní plánování vesnic a krajiny, Praha: ČVUT , 2002
KNOPP, Alfréd: Vesnice, stavby a krajina mají svůj řád, Brno: Ústav územního rozvoje, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DOLEŽAL, Oldřich a kol.: Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic, Praha-Uhříněves:VÚŽV , 2002