English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAF001
NázevNosné konstrukce 2
Course nameLoad-Bearing Structures 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Student se bude schopen orientovat v základních principech statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí. Studenti se naučí navrhovat plošné základy. Studenti budou umět navrhnout hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích.
Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti, železobetonové monolitické rámové konstrukce, plošné stropní betonové konstrukce, základové konstrukce.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích, české a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí, mezní stavy dřevěných konstrukcí, základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování, spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje, rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce, konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Vlastnosti zemin, partikulární povaha zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, napětí v zeminách, napětí geostatické, kontaktní napětí, napětí od přitížení, metodika mezních stavů, návrh plošných základů dle mezních stavů, opěrné, pilotové a podzemní stěny, gabiony, stavební jáma, hlubinné zakládání, speciální metody zakládání, trysková injektáž, mikropiloty.

Harmonogram přednášky

 • 1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
 • 2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce.
 • 3. Plošné stropní betonové konstrukce - desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce.
 • 4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky.
 • 5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro
 • navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
 • 6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky –
 • mechanické spoje, lepené spoje.
 • 7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové
 • systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
 • 8. Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů – partikulární povaha zeminy. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu
 • geotechnických konstrukcí. Pevnost zemin. Stlačitelnost. Klasifikace zemin pro inženýrské účely. Konsolidace zemin.
 • 9. Napětí v zeminách. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Kontaktní napětí.
 • 10. Metodika mezních stavů. Únosnost a sedání základové půdy. Geotechnické kategorie. Stabilita svahů.
 • 11. Návrh a posouzení plošných základů dle mezních stavů. Zlepšování vlastností zemin.
 • 12. Zemní tlaky. Návrh konstrukcí proti zemním tlakům. Opěrné stěny, pilotové a podzemní stěny. Gabiony. Stavební jáma.
 • 13. Hlubinné základy. Piloty vrtané a CFA. Technologie provádění. Mezní zatěžovací křivka. Speciální metody zakládání.
 • Trysková injektáž. Mikropiloty.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Úvod. Dimenzování křížem vyztužené desky.
 • 3.-4. Konstrukční zásady, schéma výkresu výztuže.
 • 5.-6. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích.
 • 7.-8. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování.
 • 9.-10. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu geotechnických konstrukcí. Napětí v zeminách.
 • 11.-12. Metodika mezních stavů. Návrh a posouzení plošných základů dle mezních stavů.
 • 13. Hlubinné základy. Zápočet.
Základní znalosti stavební mechaniky, teorie pružnosti, zatížení, znalosti základních principů návrhu konstrukcí, inženýrské geologie.

Základní literatura předmětu

Nilson, A.H., Winter, G.: Design of Concrete Structures, New York: The McGraw - Hill Companies, Inc., 2009
MASOPUST, Jan a GLISNÍKOVÁ, Věra: Zakládání staveb, Brno: AN CERM s.r.o., 2007
BOWLES, Joseph, E.: Foundation Analysis and Design, New York: The McGraw - Hill Companies, Inc., 1996
TURČEK, Peter a kol.: Zakládání staveb, Bratislava: Jaga group s.r.o., 2005
KUKLÍK, P. a KUKLÍKOVÁ, A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1995-1. , Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010
KOŽELOUH, B.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Step 1: Navrhování a konstrukční materiály., Zlín: KODR, 1998
JELÍNEK, L.: Tesařské konstrukce , Praha: Informační centrum ČKAIT, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ČÍRTEK, L.: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: AN CERM, s.r.o., 2010
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty, Praha: Čeněk a Ježek, 1994