English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAD001
NázevStavební mechanika 1
Course nameStructural Mechanics 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantJarmila Křiváková

Obsahové informace

Student bude umět řešit podporové reakce a vnitřní síly na rovinných staticky určitých konstrukcích, určovat těžiště průřezů, kvadratické a deviační momenty, řešit jednoduchá i složená namáhání a vypočítat napětí v průřezu prutu a navrhnout jeho materiál a tvar, vypočítat deformace za ohybu.
Úkoly stavební mechaniky, prostorové a rovinné soustavy sil, průřezové charakteristiky. Výpočtový model stavební konstrukce, zatížení, vazby. Výpočet podporových reakcí, složky výslednice vnitřních sil, diferenciální podmínky rovnováhy, průběhy vnitřních sil. Řešení staticky určitých rovinných nosníků prostých, konzolových, šikmých, lomených a zakřivených. Rovinné složené nosníkové soustavy a příhradové soustavy. Prostorově namáhaný staticky určitý přímý a lomený prut. Základní pojmy a předpoklady lineární teorie pružnosti a pevnosti. Posunutí, deformace, napětí. Fyzikální rovnice, pracovní diagram. Jednotlivé případy namáhání prutu, prostý tah a tlak, prostý smyk, prostý ohyb. Přetvoření ohýbaných prutů. Výpočet tečných napětí, smykové napětí za ohybu, střed smyku, kroucení. Složené případy namáhaní prutu. Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů, ohyb se vzpěrným tlakem. Hlavní napětí při rovinné napjatosti.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úkoly stavební mechaniky, základní pojmy, principy a axiomy. Rovinné a prostorové soustavy sil.
 • 2.Jednoduché staticky určité nosníky. Výpočtový model, zatížení, podepření. Statická a kinematická určitost.
 • 3.Výpočet podporových reakcí. Vnitřní síly, diferenciální podmínky rovnováhy, průběhy vnitřních sil.
 • 4.Řešení přímých rovinných nosníků – nosník prostý a konzolový,nosník s převislými konci.
 • 5.Šikmý a lomený rovinný nosník. Rovinné složené nosníkové soustavy. Zakřivený prut – oblouk.
 • 6.Průřezové charakteristiky rovinných obrazců. Steinerova věta, poloměr a elipsa setrvačnosti.
 • 7.Rovinné příhradové nosníky. Výpočtový model, statická určitost. Styčníková a průsečná metoda.
 • 8.Prostorově namáhaný přímý a lomený prut. Podepření a reakce, složky výslednice vnitřních sil.
 • 9.Základní pojmy teorie pružnosti, posunutí, deformace, napětí. Prostý tah - napětí, deformace.
 • 10.Obecnější případy tahu (tlaku). Vliv počátečních napětí a teplotního pole. Prostý smyk.
 • 11.Prostý ohyb. Normálová a smyková napětí za ohybu. Přetvoření ohýbaných prutů a metody jejich výpočtu.
 • 12.Volné kroucení prutů masivního průřezu, tenkostěnných otevřený i uzavřených průřezů.
 • 13.Složená namáhání. Vzpěrná pevnost a stabilita tlačených prutů.

Harmonogram cvičení

 • 1.Rovinné soustavy sil.Rovnováha a ekvivalence.
 • 2.Jednoduché staticky určité nosníky. Výpočet reakcí. Složky výslednice vnitřních sil, průběhy vnitřních sil.
 • 3.Nosník s převislými konci, šikmý a lomený nosník. Rovinné složené nosníkové soustavy.
 • 4.Rovinné příhradové nosníky. Styčníková a průsečná metoda.
 • 5.Steinerova věta, hlavní momenty setrvačnosti. Poloměr setrvačnosti a elipsa setrvačnosti průřezu.
 • 6.Prostý tah–napětí,deformace,přemístění.Normálová a smykoví napětí za ohybu. Návrh a posouzení ohýbaných nosníků.
 • 7.Volné kroucení prutů masivního průřezu a tenkostěnných prutů otevřeného i uzavřeného průřezu.
Jsou požadovány základní znalosti matematiky a fyziky ze střední školy.

Základní literatura předmětu

KADLČÁK, Jaroslav a KYTÝR, Jiří: Statika stavebních konstrukcí I., Brno: VUTIUM, 2010
Šmiřák, S.: Pružnost a plasticita I, PC-DIR, Brno, 1995
Bedford, A., Fowler, W.: Statics - Engineering Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1995