English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGZ52
NázevSociologie
Course nameSociology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti a organizace, firmy, jednotlivce. Aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi, ve firemním i osobním životě.
Předmět sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace skupin, role ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předmět sociologie, předmět a úkoly sociologie, sociální struktura společnosti.
 • 2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějsích sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost.
 • 3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
 • 4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a organizaci.
 • 5. Sociologické metody a techniky výzkumu. Pozorování, dotazník, anamnéza, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka.
 • 6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování, organizování.
 • 7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
 • 8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
 • 9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika.
 • 10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
 • 11. Sociální skupiny a jejich třídění. Kultura, etika a identita. Sociologie mládeže a školy. Sociální deviace.
 • 12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
 • 13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času.
Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni známé z předmětů "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", znalosti ze základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Základní literatura předmětu

KELLER, Jan: Úvod do sociologie, Praha: Slon, 2009
GIDDENS, A.: Sociologie, Praha: Argo, 1999
GIDDENS, A. : The Constituion of Society, Cambridge, Polity Press, 1984
ŠAFRÁNKOVÁ, Jana: Sociologie pro techniky, Praha: ČVUT, 1992

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŠIMEK, Dušan: Sociologie práce, Olomouc: UP, 1997
DURKHEIM, E.: The Rules od Sociological Method, London: Macmillan, 1982
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie řízení, Praha: Management Press, 2002
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie a organizace řízení, Brno: CERM, 2000
GIDDENS, Anthony: Sociology, Oxford: Blackwell, 1997
KOHOUTEK, Rudolf: Základy sociální psychologie, Brno: Cerm, 1998
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.