English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ052
NázevEtika v podnikání
Course nameEthics in Business

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Znalost etiky jako společenskovědního předmětu. Orientace v teoretickém vymezení etiky a historickém vývoji etických koncepcí. Pochopení přínosu společensko-etického uvažování v ekonomické oblasti. Schopnost hledání styčných bodů mezi etikou a firemní praxí. Cílem je všestranná kultivace osobnosti vedoucí k plné kompetenční připravenosti do profesního a osobního života. Snahou je získat dovednost nového přemýšlení o zásadách podnikání pohledem etické dimenze.
Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny osobnosti, firemní kultury a strategie. Schopnost aplikovat etické principy v profesním i osobním životě. Akcentován je přínos etiky pro kultivaci osobnosti i firemního prostředí obecně. Předmět vyúsťuje v komplexní pochopení vztahu mezi etikou a podnikáním. Zaměřuje se na to, jakými cestami je vytvářen zisk ve vazbě na dlouhodobou udržitelnost podnikání. Předmět je vhodný zejména pro studenty, kteří se v budoucnu chtějí orientovat na oblast podnikání nebo firemního života, aby získali reálné povědomí o podnikatelském prostředí a aby byli připraveni na nešvary společnosti, učili se jim čelit a přitom se snažili usilovat o zlepšení stavu.
Etika, etické pojmosloví, podnikatelská etika, etika a morálka, souvislost etiky, ekonomie a podnikání, historicko-vývojové proměny etiky, přehled základních etických směrů a paradigmat, osobnosti v dějinách etiky, přínos etických kategorií pro život, inspirace etiky pro ekonomii, nové koncepce etiky, společenské události a etika, vztah mezi etikou a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus a liberalismus, úvod do etiky managementu, etika a strategie firmy, etika ve filozofii firmy, etický management, etický kodex, etický auditing, morální rozvoj osobnosti, etičnost firemní kultury, etická dilemata v činnosti manažerů, neetické projevy jednání, korupce, lobbování, sebezkušenostní cvičení v etice, etická proměna.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka.
 • 2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
 • 3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
 • 4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
 • 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
 • 6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
 • 7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti.
 • 8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
 • 9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
 • 10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem.
 • 11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
 • 12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení.
 • 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.
Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu Základy společenských věd nebo Občanská nauka, nepožadují se další technické nebo společenskovědní znalosti, vítána je obecná orientace v základech psychologie, sociální psychologie, sociologie, event. filozofie, zájem o etická témata a o poznávání stavu společnosti.

Základní literatura předmětu

LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání M01 Nástin etiky, Brno: FAST, studijní opory, 2007
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání M02 Etická firemní strategie, Brno: FAST, studijní opory, 2007
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání M03 Implementace etiky, Brno: FAST, studijní opory, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RIEGEL, Karel: Etika a psychologie v podnikání, Praha: Karolinum, 2006
BAČOVÁ, Hana: Etika v podnikání, Zlín: UTB, 2014
KÁRNÍKOVÁ, Jitka: Etika v podnikání a řídící práci, Praha: VŠE, 1997
ROLNÝ, Ivo: Etika v podnikové strategii, Ostrava: Key Publishing, 2007
LUKNIČ, Arnold Steve: Etika - štvrtý rozmer podnikania, Trenčín: SAP, 1994
KOHOUTEK, Rudolf a ŠTĚPANÍK, Jaroslav: Psychologie práce a řízení, Brno: CERM, 1999
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.