English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS39
NázevŠpanělština pro středně pokročilé (zkouška)
Course nameIntermediate Level Spanish (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a ohodnotí, zda studenti dosáhli úrovně střední pokročilosti. Studenti prokáží schopnost úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni, obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, jako např. se kterými se setkává v práci, škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně. Schopnost používat jazyk k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině. Schopnost vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu, popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
K předmětu se vypisují volitelné předměty BYS3 a BYS32, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Předpokládá se, že student již absolvoval zkoušku BYS29. Obsah zkoušky vychází z knih Espaňol Lengua Extranjera - Nuevo Ven 1 - Francisca Castro, Fernando, Marín, Reyes Morales y Soledad Rosa a z knihy Espaňol Lengua Extranjera - Nuevo Ven 2 - Francisca Castro, Fernando, Marín, Reyes Morales y Soledad Rosa. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost porozumění textu, poslechu a psaní ve španělštině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit, krátce o daném tématu a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky 2 hodiny.

Harmonogram přednášky

  • Předmět se vypisuje během zkouškového období zimní i letní. Pokud vyučující nestanoví jinak je možné se domluvit individuálně. Časová dotace pro vykonání zkoušky jsou 2 hodiny.
Student by měl ovládat látku probranou v kurzech BYS1 – BYS12 – BYS2 – BYS22 –BYS3 – BYS32

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Castro F., Marín F. y Morales Reyes: Nuevo Ven 1 + Nuevo Ven 2, Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2006