English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR39
NázevRuština pro středně pokročilé (zkouška)
Course nameRussian for Intermediate students (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti ruštiny jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně v běžných každodenních situacích použít danou slovní zásobu a gramatiku. Jejich znalosti by měly být na úrovni středně pokročilé (B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
K předmětu se vypisují dva volitelné předměty BYR3 a BYR32, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Raduga po novomu 4-5. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby, dále schopnost porozumění čtenému a poslechovému textu a také schopnost napsání krátkého textu v ruštině, a ústní části, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu (témata z výše uvedených knih) a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky je 2 hodiny.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět nabízí Kabinet jazyků FAST volitelné předměty BYR3 a BYR32, které se ovšem otevřou vždy jen při dostatečném počtu zájemců. V těchto kurzech studenti získají znalosti a dovednosti požadované ke zkoušce.
Student by měl jako přípravu ke zkoušce zvládnout gramatiku a slovní zásobu z učebnic Raduga po novomu 4-5 (měl by si také procvičit gramatiku a slovní zásobu z učebnic Raduga po novomu 1-3). Jeho jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) by měly být na středně pokročilé úrovni.
Gramatika: číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání, zpodstatnělá přídavná jména, vyjádření přibližnosti, stupňování přídavných jmen, určování hodin, podmínkové věty, rozkazovací způsob, neurčitá zájmena a příslovce, jmenné tvary přídavných jmen, záporná zájmena, slovesný vid
Slovní zásoba k tématům: (představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha, setkání přátel, vzhle

Základní literatura předmětu

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 4 po novomu, Plzeň: Fraus, 2010
JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 5 po novomu, Plzeň: Fraus, 2011