English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR29
NázevRuština pro mírně pokročilé (zkouška)
Course nameRussian for Pre-Intermediate students (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti ruštiny jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně v běžných situacích použít základní slovní zásobu a gramatiku. Jejich znalosti by měly být na úrovni mírně pokročilé (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYR1, BYR12, BYR2 a BYR22, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Raduga po novomu 1-3. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby, dále schopnost porozumění čtenému a poslechovému textu a také schopnost napsání krátkého textu v ruštině, a ústní části, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu (témata z výše uvedených knih) a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky je 2 hodiny.
Témata k ústní části zkoušky (studenti budou zkoušeni individuálně, ústní část trvá 10-15 minut):
1. Семья
2. Профессия
3. Свободное время
4. Фильм, музыка, спорт
5. Школа, занятия
6. Город, виды транспорта
7. Покупки, магазины
8. Каникулы, путешествие
9. Внешность человека
10. Одежда
11. Черты характера
12. Погода, времена года

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět nabízí Kabinet jazyků FAST volitelné předměty BYR1, BYR12, BYR2 a BYR22, které se ovšem otevřou vždy jen při dostatečném počtu zájemců. V těchto kurzech studenti získají znalosti a dovednosti požadované ke zkoušce.
Student by měl jako přípravu ke zkoušce zvládnout gramatiku a slovní zásobu z učebnic Raduga po novomu 1-3. Jeho jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) by měly být na mírně pokročilé úrovni.
Gramatika: číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání, zpodstatnělá přídavná jména, vyjádření přibližnosti.
Slovní zásoba k tématům: představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha, setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení, vlastnosti člověka, roční období, počasí

Základní literatura předmětu

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 1 po novomu, Plzeň: Fraus, 2007
JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 2 po novomu, Plzeň: Fraus, 2008
JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 3 po novomu, Plzeň: Fraus, 2009
  • At level BYR1 up to level BYR22.
  • Literatura - JELÍNEK, S. a kol. Радуга 1 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2007 [128 str.] ISBN 978-80-7238-659-8
  • JELÍNEK, S. a kol. Радуга 2 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2008 [126 str.] ISBN 978-80-7238-700-7
  • JELÍNEK, S. a kol. Радуга 3 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2009 [127 str.] ISBN 978-80-7238-772-4