English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR12
NázevRuština pro začátečníky II
Course nameRussian for Beginners II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Student zvládne základy ruštiny, tedy psanou a mluvenou azbuku, základní slovní zásobu a základní gramatické jevy. Dále bude schopen číst, překládat a vytvářet jednoduché ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – povolání, volný čas, zájmy, škola. Student bude zdokonalovat své znalosti zvukové a grafické stránky jazyka, tedy azbuky, přízvuku, intonace, výslovnosti, pravopisu. Student si osvojí následující ruskou gramatiku - skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, slovesné tvary, zvratná slovesa, řadové číslovky, datum, minulý čas, vykání.
Témata - povolání, volný čas, zájmy, škola
Gramatika - skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, slovesné tvary, zvratná slovesa, řadové číslovky, datum, minulý čas, vykání

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvodní hodina, opakování znalostí z minulého semestru
 • 2. 6L-Povolání, poslech a četba rozhovorů, nová slovní zásoba, výslovnost "де,те,не" v přejatých slovech, intonace otázek
 • 3. 6L-názvy profesí mužů a žen, 7. pád podstatných jmen, 4. pád osobních zájmen
 • 4. 6L-časování slovesa "хотеть", opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
 • 5. 7L-Volný čas, rozhovory, výslovnost nepřízvučných samohlásek, I. a II. časování sloves, zvratná slovesa, B. Pasternak
 • 6. 7L-Volný čas, cvičení, doplňková slovní zásoba - filmy, hudba, sport, literatura, hudební nástroje
 • 7. 7L-výslovnost tvrdého a měkkého "л", slovesa se změnou kmenových souhlásek, slovesné vazby, L. N. Tolstoj, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
 • 8. 8L-Zájmy, poslech a četba textů, nová slovní zásoba, intonace otázek a odpovědí
 • 9. 8L-Zájmy - doplňující slovní zásoba, adresa, slovesa se změnou kmenových souhlásek, zvratná slovesa
 • 10. 8L-Zájmy, výslovnost zvratných sloves, slovesné vazby, skloňování osobních zájmen, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
 • 11. L1-Škola, poslech a četba textů, nová slovní zásoba, řadové číslovky v 1. a 6. pádě, rusko-česká homonyma
 • 12. L1-Škola, třída, datum, minulý čas, vykání, měsíce, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
 • 13. Opakování, shrnutí, hry
Studenti by měli ovládat ruskou azbuku, základní slovní zásobu a následující gramatiku - oslovení, číslovky, časování sloves, základní vzory podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zvratná slovesa. Studenti by měli být schopni hovořit na následující témata – představování, pozdravy, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina.
Literatura není u předmětu zadána
 • Literatura - JELÍNEK, S. a kol. Радуга 1 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2007 [128 str.] ISBN 978-80-7238-659
 • -JELÍNEK, S. a kol. Радуга 2 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2008 [126 str.] ISBN 978-80-7238-700-7