English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN29
NázevNěmčina pro mírně pokročilé (zkouška)
Course namePre-intermediate German (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni A2 vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student, který tuto zkoušku složí, prokáže znalost němčiny na mírně pokročilé úrovni. V písemné části zkoušky prokáže, že je schopen porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů a krátkým oznámením v rádiu či telefonickým sdělením. Dále prokáže, že schopen pochopit nejdůležitější informace z krátkých novinových článků, běžných oznámení a veřejných informačních tabulí. V písemné části se také prověří, zda je student schopen vyplnit běžné formuláře a psát krátká sdělení týkající se jeho bezprostředního okolí. V ústní části student prokáže, že se v němčině umí představit, komunikovat o své životní situaci a při rozhovoru pokládat a zodpovídat otázky týkající se obvyklých témat.
K předmětu se vypisují volitelné předměty BYN1, BYN12, BYN2 a BYN22, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Schritte International Band 1-4.
Zkouška je koncipována na základě německé mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat Deutsch na úrovni A2 - mírná pokročilost, na které by studenti měli být schopni porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů, krátkým oznámením v rádiu či telefonickým sdělením, pochopit nejdůležitější informace z krátkých novinových článků, běžných oznámení a veřejných informačních tabulí, vyplnit běžné formuláře, psát sdělení týkající se svého bezprostředního okolí, představit se a komunikovat o své životní situaci a při rozhovoru pokládat a zodpovídat otázky týkající se obvyklých témat.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět nabízí Kabinet jazyků FAST volitelné předměty BYN1, BYN12, BYN2 a BYN22, které se ovšem otevřou vždy jen při dostatečném počtu zájemců. V těchto kurzech studenti získají znalosti a dovednosti požadované ke zkoušce.
Gramatika a slovní zásoba z učebnic Schritte International Band 1-4. Jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) na mírně pokročilé úrovni.
Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, předložky, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, tázací slova, spojky weil, dass a wenn, konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování příd. jmen, trpný rod

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, cestování, části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy, kultura, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NIEBISCH, Daniel a kol.: Schritte International 1, Ismaning: Hueber Verlag, 2006
NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte International 2, Ismaning: Hueber Verlag, 2006
NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte International 3, Ismaning: Hueber Verlag, 2006
NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte International 4, Ismaning: Hueber Verlag, 2007