English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN22
NázevNěmčina pro mírně pokročilé II
Course nameGerman for Pre-Intermediate Students II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět standardním německým výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 vyšší dle SERR). Také bude schopen vytvářet jednoduché souvislé texty ke každodenním obecným tématům. Bude obeznámen s gramatickými jevy, které odpovídají mírně pokročilé úrovni a zahrnují konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu a stupňování přídavných jmen. Student bude také umět vytvořit trpný rod a nepřímé otázky a správně používat běžné předložky a spojky. Bude umět aktivně využít slovní zásobu k tématům: kultura a volný čas, nakupování, nábytek, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování a peníze.
Gramatika: Konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování přídavných jmen, trpný rod, předložky a spojky, koncovky přídavných jmen, nepřímé otázky, opakování časů a souvětí

Slovní zásoba: kultura a volný čas, nakupování, nábytek, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Harmonogram přednášky

 • 1. týden - úvod, Konjuntiv II - vyjadřování přání, spojka trotzdem, téma: přání
 • 2. týden - Konjuntiv II - návrhy, téma: kultura, informace o kulturních událostech
 • 3. týden - skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, téma: nakupování, bleší trh, nábytek
 • 4. týden - stupňování přídavných jmen, téma: nakupování, finanční výdaje, popis předmětů
 • 5. týden - trpný rod, téma: na poště, komunikace
 • 6. týden - skloňování přídavných jmen po určitém členu, téma: mobilní telefony, muži versus ženy
 • 7. týden - řízení auta, předložky aus, von, in, bei, téma: doprava
 • 8. týden - předložky spojené s dopravou, spojka deshalb, téma: popis cesty, cyklistika, počasí, konflikty v silniční dopravě
 • 9. týden - předložky s dativem a akusativem, téma: plánování dovolené
 • 10. týden - skloňování přídavných jmen bez členu, téma: ubytování, cestování
 • 11. týden - vedlejší věty, větná konstrukce "sich etwas machen lassen", téma: peníze, v bance, loterie
 • 12. týden - opakování minulých časů, zdrobněliny, téma: dětství, konflikty ve vztazích
Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12 a BYN2.
Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky a cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte International 4, Ismaning: Hueber Verlag, 2007