English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYN12
NázevNěmčina pro začátečníky II
Course nameGerman for Beginners II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVěra  Batystová

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět jednoduchým německým výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace.
Bude ovládat způsobová slovesa a také časování slovesa „werden“. Bude umět správně používat přivlastňovací a osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě, řadové číslovky a bude umět vyjádřit různé časové údaje. Bude obeznámen s řadou místních a časových předložek, stupňováním příslovcí a bude umět používat rozkazovací způsob a préteritum pomocných sloves. Student bude ovládat slovní zásobu k tématům: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky.

Gramatika: způsobová slovesa, časování slovesa "werden", přivlastňovací a ukazovací zájmena, řadové číslovky, časové údaje, místní a časové předložky, stupňování příslovcí, préteritum pomocných sloves, rozkazovací způsob, zdvořilostní konjunktiv II.

Slovní zásoba: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky

Harmonogram přednášky

 • 1. týden - opakování, préteritum sloves sein a haben, předložka als, téma: zaměstnání
 • 2. týden - časové předložky vor, seit, für, modální slovesa müssen a dürfen a jejich větný rámec, téma: zákazy a pravidla
 • 3. týden - zájmeno man, rozkazovací způsob, téma: na recepci
 • 4. týden - přivlastňovací zájmena, modální sloveso sollen, téma: tělo a zdraví
 • 5. týden - předložka mit s dopravními prostředky, místní předložky se 3. a 4. pádem (kde? kam?), téma: ptáme se na cestu, na nádraží
 • 6. týden - časové předložky, zdvořilostní konjunktiv, téma: zdvořilostní fráze, časové údaje
 • 7. týden - další časové předložky, odlučitelné předpony u sloves, téma: telefonování
 • 8. týden - ukazovací zájmena der, dieser, tázací zájmeno welcher, stupňování příslovcí, téma: oblečení
 • 9. týden - sloveso mögen, dativ osobních zájmen a slovesa s dativem, téma: nakupování
 • 10. týden - řadové číslovky, akuzativ osobních zájmen, téma: data a termíny
 • 11. týden - spojka denn, sloveso werden, téma: svátky a slavnosti
 • 12. týden - opakování, test dle domluvy
Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětu BYN1.
Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte International 2, Ismaning: Hueber Verlag, 2006