English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI39
NázevItalština pro středně pokročilé (zkouška)
Course nameItalian for Intermediate Students -exam

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student, který tuto zkoušku složí, prokáže znalost italštiny na středně pokročilé úrovni. V písemné části zkoušky prokáže, že je schopen obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se může setkat například v práci, ve škole, ve volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně. Dále prokáže, že je schopen vytvořit jednoduchý souvislý text a úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni. V ústní části se prověří, zda student dokáže italštinu používat k úspěšné komunikaci ve většině běžných situací (např. při cestování v cizině apod.) a také zda umí bez větších problémů popsat různé zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení.
K předmětu se vypisují volitelné předměty BYI3 a BYI32, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z učebnic Nuovo progetto italiano 1-2. Zkouška je na úrovni B1 - střední pokročilost, na které má být student schopen:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, se kterými se setkává např. v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně,
- používat italštinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými se setká během cestování v cizině apod.,
- vytvořit jednoduchý souvislý text,
- popsat zážitky, události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení,
- úspěšně zpracovat gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět nabízí Kabinet jazyků FAST volitelné předměty BYI3 a BYI32, které se ovšem otevřou vždy jen při dostatečném počtu zájemců.
Gramatika a slovní zásoba z učebnic Nuovo progetto italiano 1-2. Jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) na středně pokročilé úrovni. Student by měl být schopen konverzovat o běžných tématech a porozumět srozumitelnému slovnímu projevu, mluvenému i psanému. Měl by zvládat slovesné časy včetně plusquamperfekta, podmínkové věty, konjunktiv přítomný a minulý a další gramatické jevy. Měl by být schopen se vyjadřovat srozumitelně, bez větších gramatických chyb.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Nuovo Progetto Italiano 2, , 2007