English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYI29
NázevItalština pro mírně pokročilé (zkouška)
Course nameItalian for Pre-Intermediate Students -exam

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti italštiny jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně v běžných situacích použít základní slovní zásobu a gramatiku. Jejich znalosti by měly být na úrovni mírně pokročilé (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Pro úspěšné složení se studentům doporučuje absolvování předmětů BYI1, BYI12, BYI2 a BYI22. Gramatika a slovní zásoba potřebná k vykonání zkoušky je obsažena v učebnici Nuovo progetto italiano1. Zkouška je rozdělena do 2 částí: písemný test prověří znalosti gramatiky, slovní zásoby a též schopnost porozumět psanému a slyšenému textu, stejně jako schopnost krátký text na dané téma vytvořit; ústní část prověří studentovu schopnost samostatně pohovořit na dané téma.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět nabízí Kabinet jazyků FAST volitelné předměty BYI1, BYI12, BYI2 a BYI22, které se ovšem otevřou vždy jen při dostatečném počtu zájemců. V těchto kurzech studenti získají znalosti a dovednosti požadované ke zkoušce.
Student by měl jako přípravu ke zkoušce zvládnout gramatiku a slovní zásobu z učebnice Nuovo progetto italiano 1. Jeho jazykové dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení) by měly být na mírně pokročilé úrovni.
Gramatika: časování pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, minulé časy "il passato prossimo",a "l´imperfetto", budoucí čas, zájmena osobní nesamostatná
Slovní zásoba k tématům:základní informace o sobě, rodina, volný čas, zájmy, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, vzhled, oblečení, vlastnosti člověka, roční období, počasí

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Nuovo Progetto Italiano 1, , 2006