English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYF12
NázevFrancouzština pro začátečníky II
Course nameFrench for Begginers II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarkéta  Valečková

Obsahové informace

Student si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov a základní gramatiku, která mu umožní vyjadřovat se v přítomném, minulém a budoucím čase. Též bude schopen přečíst a přeložit snadnější text, komunikovat o jednotlivých skutečnostech a vyjádřit vlastní názor.
Gramatika: slovesa 2. a 3. slovesné třídy, zvratná slovesa, dělivý člen, minulý čas (le passé composé) zájmena osobní nesamostatná, zájmenná částice „en“, účelové věty, číslovky 20-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, na nádraží, sport, volný čas, jídlo a nápoje, prázdniny, cestování

Harmonogram cvičení

 • 1. Slovesa 2. a 3. slovesné třídy; dny, hodiny, měsíce, roční období
 • 2. Sloveso „faire“, otázka pomocí „est-ce que“; slovní zásoba: na nádraží.
 • 3. Slovesa „lire“ a „écrire“ ; slovní zásoba : má práce
 • 4. Slovesa zvratná; slovní zásoba: popis vlastního dne
 • 5. Člen dělivý, sloveso „boire“; slovní zásoba: jídlo a nápoje
 • 6. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „avoir“; slovní zásoba: životopis
 • 7. Minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „être“, příslovce času; slovní zásoba: sport
 • 8. Sloveso „pouvoir“, rozkazovací způsob, zájmena samostatná; slovní zásoba: volný čas
 • 9. Slovesa „vouloir“ a „savoir“, číslovky ; vyjádření vůle a možnosti
 • 10. Zájmena osobní nesamostatná, sloveso „connaître“
 • 11. „En“ ; práce a volný čas
 • 12. „Il faut“; prázdniny, cestování
 • 13. Opakování
V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky I

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CAPELLE, Guy a MENAND, Robert: Taxi!1, Hachette, 2002
 • učebnice: Y. Loiseau, R. Mérieux: Latitudes 1