English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYA8
NázevAngličtina pro pokročilé II
Course nameEnglish Upper-Intermediate II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantVeronika Rodriguezová

Obsahové informace

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu i gramatiku. Tento kurz navazuje na úroveň na úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B1+. Student zvládne hovořit o následujících tématech: hudba a emoce, části lidského těla, média, města a velkoměsta, věda. Procvičí si gramatiku na úrovni pokročilý: gerundia a infinitivy, použití sloves smyslového vnímání, modální slovesa v minulém čase, uvozování nepřímé řeči, vedlejší věty přípustkové a účelové, trpný rod, členy, výrazy vyjadřující množství, nepočitatelná podstatná jména a pluralia tantum.
Mluvnice: Gerundia a infinitivy, modální slovesa v minulém čase, použití sloves smyslového vnímání, trpný rod, uvozování nepřímé řeči, vedlejší věty přípustkové a účelové, členy, nepočitatelná podstatná jména a pluralia tantum, výrazy vyjadřující množství.
Slovní zásoba: hudba a emoce, části lidského těla, média, města a velkoměsta, věda.

Harmonogram cvičení

 • 1. týden 6A Hudba a emoce, gerundium a infinitiv
 • 2. týden 7A Modální slovesa v minulém čase, často zaměňovaná slovesa
 • 3. – 4. týden 7B Slovesa smyslového vnímání, lidské tělo
 • 5. – 6. týden 8A Trpný rod, zločin a trest
 • 7. týden 8B Slovesa uvozující nepřímou řeč, média
 • 8. týden 9A Vedlejší věty přípustkové a účelové, reklama a business
 • 9. týden 9B Nepočitatelná a pomnožná podstatná jména, předpony a přípony, orientace ve městě
 • 10.– 11. týden 10A Výrazy vyjadřující množství, věda
 • 12. týden 10B Členy, kolokace
 • 13. týden Opakování, zápočtový test
Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní literatura předmětu

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2008
 • Studijní literatura: OXENDEN, C.- LATHAM-KOENIG, CH.: English File Upper-Intermediate, Oxford University Press.