English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR51
NázevHydraulika a hydrologie (K),(V)
Course nameHydraulics and Hydrology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Jandora

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti o základech hydrostatiky, hydrodynamiky a hydrologie. Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy hydrostatiky
- popsat základy proudění kapalin
- vysvětlit jevy vznikající při proudění vody v tlakových systémech a v otevřených korytech
- popsat koloběh vody v přírodě
- vysvětlit parametry popisující kvalitativní a kvantitativní parametry vody v přírodě
Základy hydrostatiky, tlak v kapalinách v klidu, stanovení účinku vody na rovinné a zakřivené plochy, plavání těles.
Základy hydrodynamiky, poznatky o proudění a pohybu vody v tlakových trubních systémech
Pohyb vody v systémech s volnou hladinou tj. otevřených přírodních a umělých korytech.
Poznatky z hydrauliky objektů na vodohospodářských stavbách a zařízeních.
Základy proudění podzemní vody, studny, zářezy.
Základy hydrologie, vodní bilance, srážky, výpar, povrchový odtok z povodí, jeho vyhodnocení, průtoky minimální, maximální, m-denní a n-leté.
Studenti absolvují během semestru část výuky ve cvičeních jako laboratorní praktika ve vodohospodářských laboratořích.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Hydraulika, vlastnosti tekutin, hydrostatika, tlakové síly na rovinné a zakřivené plochy, plavání těles.
 • 3. Hydrodynamika, zákon zachování hmotnosti a hybnosti, Bernoulliho rovnice, aplikace impulsové věty.
 • 4.-5. Proudění vody v tlakových systémech - potrubích, proudění laminární a turbulentní. Výpočet hydraulicky dlouhého a hydraulicky krátkého a složeného potrubí, shybka, násoska, návrh čerpadla.
 • 6.-7. Ustálené, rovnoměrné proudění s volnou hladinou v otevřených korytech. Energetická výška průřezu. Kritické proudění. Říční a bystřinné proudění.
 • 8. Přepady vody přes přelivy. Výtoky vody otvory a přepady s nádrží.
 • 9. Vodní skok s dnovým režimem. spojení hladin dvou zdrží, návrh obdélníkového vývaru.
 • 10. Hydraulické výpočty typických komunikačních objektů, mosty a propustky.
 • 11. Základy proudění podzemní vody (Darcyho vztah, filtrační součinitel a filtrační rychlost, Dupuitův předpoklad, studny).
 • 12. Hydrologie: vodní bilance, definice a charakteristiky povodí, srážky, výpar, měření hydrologických veličin.
 • 13. Povrchový odtok z povodí, jeho stanovení. Režimy proudění ve vodních tocích. Průtoky minimální, maximální, m-denní a n-leté, zimní režim, ovlivňování odtokového režimu, vliv vodních nádrží na regulaci odtoku z povodí atp.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Výpočty spojených nádob a tlakových sil na rovinné a zakřivené plochy.
 • 3.–4. Výpočty proudění kapaliny s použitím Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity.
 • 5.-6. Výpočty ustáleného rovnoměrného proudění s volnou hladinou v otevřených korytech a výpočty kritické hloubky.
 • 7.–8. Výpočty výtoku vody otvory a přepadového množství přes přelivy.
 • 9.–10. Výpočty vodního skoku a návrh obdélníkového vývaru. Výpočty proudění vody v mostech a propustcích.
 • 11.–12. Základní výpočty proudění podzemní vody – studny. Výpočet odtoku z povodí.
 • 13. Odhady m-denních průtoků.
Základní znalosti z matematiky, fyziky, mechaniky a statiky.

Základní literatura předmětu

JANDORA, Jan, STARA, Vlastimil, STARÝ, Miloš: Hydraulika a hydrologie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002
MUNSON, Bruce R. et al.: Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley&Sons, New York, USA, 1998
JANDORA, Jan: Hydraulika a hydrologie. Studijní opora, FAST VUT v Brně, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JANDORA, Jan, Uhmannová, Hana: Základy hydrauliky a hydrologie. Příklady, CERM, s.r.o. Brno, 1999
KOLÁŘ, Václav, PATOČKA, Cyril, BÉM, Jiří: Hydraulika, SNTL/ALFA, 1983
WIDDEN, Martin: Fluid Mechanics, MACMILLAN PRES LTD, 1996
BOOR, Boris, KUNŠTÁTSKÝ, Jiří, PATOČKA, Cyril: Hydraulika pro vodohospodářské stavby, SNTL/ALFA, 1968
 • Vybrané úlohy probíhají v laboratořích