English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN091
NázevProblematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám
Course nameEnvironment and Trasportation Structures

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantJaroslav Smutný

Obsahové informace

Student zvládne problematiku životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám zahrnující analýzu hluku a vibrací od různých typů dopravy, dále systémy protihlukových a proti-vibračních opatření, posouzení vlivu stavby různých komunikací na životní prostředí, analýzu a metody snižování znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, ochranu životního prostředí při přepravě nebezpečných látek apod. Naučí se také používat evropskou legislativu z oblasti hluku a vibrací. Student získá komplexní znalosti z předmětné problematiky, které bude moci využívat i v dalším studiu a při zpracování závěrečných prací.
Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Měření a analýza hluku a vibrací, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční dopravy a letecké dopravy. Aplikace protihlukových a protivibračních opatření. Znečisťování ovzduší od silniční, železniční a letecké dopravy, měření a výpočet emisí. Odpadové hospodářství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky
 • 2. Základní matematický aparát, základy inženýrského experimentu,
 • přístrojové vybavení
 • 3. Měření a analýza hluku od dopravy, hygienické normy a předpisy
 • 4. Predikce (výpočet) hluku od silniční dopravy (SoundPLan, Cadna)
 • 5. Predikce (výpočet) hluku od železniční dopravy (SoundPLan, Cadna)
 • 6. Srovnání měřících a modelovacích technik
 • 7. Měření a analýza vibrací od dopravy, hygienické normy a předpisy
 • 8. Posouzení vlivu stavby komunikace (silniční i železniční) na
 • životní prostředí
 • 9. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i
 • železnice) a jejich srovnání a aplikace
 • 10.Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza
 • 11.Znečisťování ovzduší od silniční a železniční dopravy, měření a
 • výpočet emisí.
 • 12.Odpadové hospodářství
 • 13.Ochrana životního prostředí při přepravě nebezpečných látek

Harmonogram cvičení

 • 1. Výpočet emisí od silniční a železniční dopravy, výpočtový příklad
 • 2. Analýza naměřených dat, praktická ukázka
 • 3. Měření a analýza hluku od silniční dopravy, praktická ukázka
 • 4. Měření a analýza hluku od železniční dopravy, praktická ukázka
 • 5. Měření a analýza vibrací od silniční dopravy, praktická ukázka
 • 6. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad
 • 7. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad
 • 8. Analýza hluku od dopravy, vytváření hlukových map, výpočtový příklad
 • 9. Sestavení akčního plánu - hluk
 • 10. Neprůzvučnost stěn a oken, měření a analýza
 • 11. Základní protihluková a proti-vibrační opatření (silnice i železnice) a jejich srovnání a ukázka aplikace
 • 12. Zápočtový test
Základy fyziky

Základní literatura předmětu

C. Smetana: Hluk a vibrace, Sdělovací technika, 2002
M. Liberko: Hluk v životním prostředí, Ministerstvo životního prostředí, 2005
Berndt: SoundPlan - Users Manual, Braunstein GmbH, 2007
 • Předmět je orientován na seznámení studentů s problematikou životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbám Značná část kursu je orientována na dnes velmi významnou problematiku hluku a vibrací. Student se po absolvování kursu bude velmi dobře orientovat ve výše popsané problematice, bude schopen analyzovat experimentálně zjištěné data, bude schopen vypracovat posouzení akustické i vibrační situace při novostavbě nebo rekonstrukci příslušné dopravní stavby apod. Náš ústav je vybaven nejmodernější měřící technikou a softwarovým vybavením. V náplni předmětu je počítáno i s praktickým měřením a analýzami. Přijatelnou formou bude vysvětlován i matematický aparát potřebný k analýze měřených dat. Jsou plánovány návštěvy špičkových pracovišť v ČR. Některé vybrané problémy se neučí na žádném jiném ústavu, ba ani jiné škole. Studenti budou v rámci výuky seznámeni s výsledky výzkumu a vývoje v prezentovaných oblastech. V rámci výuky budou respektovány profesní požadavky a potřeby studentů.