English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF092
NázevZáklady regionální geologie České republiky pro stavební inženýry
Course namePrinciples of regional geology of the Czech Republic for civil engineers

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLukáš Krmíček

Obsahové informace

Posluchači budou schopni se orientovat v základní regionálně-geologické stavbě našeho území z praktického pohledu stavebního inženýra. Dále budou schopni popsat charakteristické horniny a zeminy v jednotlivých oblastech ČR. Studenti budou umět správně „přečíst“ a interpretovat různé typy mapových podkladů nezbytných pro přípravnou fázi stavebního procesu.
Základní jednotky a jejich litologická náplň v moldanubické, kutnohorsko-svratecké, středočeské, krušnohorské, lužické a moravskoslezské oblasti, a také v české části Vnějších Západních Karpat.

Harmonogram přednášky

 • Geologické jednotky České republiky
 • Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat
 • Předplatformní jednotky Českého masivu
 • Platformní jednotky Českého masivu
 • Vnější Západní Karpaty na území ČR
 • Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí
 • Krystalinikum
 • Zpevněné prvohorní sedimenty
 • Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
 • Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
 • Karbonátové horniny
 • Neovulkanity
 • Třetihorní nezpevněné sedimenty
 • Kvartérní pokryv (půdní komplexy, sprašoidní zeminy, říční terasy)

Harmonogram cvičení

 • Orientace v tematických mapách:
 • Geologické jednotky České republiky
 • Tektonická stavba Českého masivu a Vnějších Západních Karpat
 • Předplatformní jednotky Českého masivu
 • Platformní jednotky Českého masivu
 • Vnější Západní Karpaty na území ČR
 • Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí
 • Praktické ukázky hornin a zemin:
 • Krystalinikum
 • Zpevněné prvohorní sedimenty
 • Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
 • Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
 • Karbonátové horniny
 • Neovulkanity
 • Třetihorní nezpevněné sedimenty
 • Kvartérní pokryv
Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Základní literatura předmětu

POSPÍŠIL, Pavel: Základy regionální geologie České republiky, FAST VUT v Brně, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

McCANN, Tom: The Geology of Central Europe - Volume 1: Precambrian and Palaeozoic, The Geological Society of London, 2008
McCANN, Tom: The Geology of Central Europe - Volume 2: Mesozoic and Cenozoic, The Geological Society of London, 2008
HALAVÍNOVÁ, Michaela, KRMÍČEK, Lukáš, ČERMÁKOVÁ, Ludmila a HAUK, Jan: Průvodce po vybraných geologických lokalitách moravskoslezské oblasti, FAST VUT v Brně, 2014
CHLUPÁČ, Ivo, BRZOBOHATÝ, Rostislav, KOVANDA, Jiří a STRÁNÍK, Zdeněk: Geologická minulost České republiky, Academia, 2002