English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBF091
NázevExperiment v geotechnice (kurz ESF)
Course nameExperiment in Geotechnics (The Course of ESF)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVladislav Horák

Obsahové informace

Výsledkem výuky předmětu je zlepšení teoretické přípravy pro řešení praktických problémů, příprava pro práci in situ a rozvoj týmové spolupráce. Studenti si vyzkouší řešení praktických úloh. Absolvováním kurzu získají aktuální přehled o moderních technikách testování a monitoringu horninového prostředí. Řešení budou konzultována s odborníky z praxe. Součástí předmětu je terénní cvičení a exkurse.
Studenti se v kurzu naučí využívat moderní metody ke studiu vlastností základové půdy. Využito bude experimentální modelování chování základové půdy. Uplatněna bude i observační metoda a matematické modelování. Studenti budou vedeni k týmové spolupráci při navrhování projektu. Výuka bude sledovat environmentální aspekty geotechniky. Konkrétní řešení problémů budou konzultována s odborníky z praxe v rámci terénních cvičení a exkurzí; studenti tak získají zpětnou vazbu na jimi navrhovaná řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Geotechnický průzkum podle ČSN EN 1997-2
 • 2. Geofyzikální metody průzkumu
 • 3. Konvenční metody průzkumu
 • 4. Monitoring horninového prostředí
 • 5. Sesuvy a řícení I.
 • 6. Sesuvy a řícení II.
 • 7. Fyzikální modelování
 • 8. Matematické modelování
 • 9. Matematické modelování
 • 10.Případová studie
 • 11.Terénní exkurze

Harmonogram cvičení

 • 1. Příprava průzkumu základové půdy
 • 2. Průzkum základové půdy – metody
 • 3. Laboratorní zkoušky zemin – příprava vzorků, metody, vyhodnocení
 • 4. Monitoring horninového prostředí – teorie
 • 5. Monitoring horninového prostředí – praktické aplikace
 • 6. Hydraulické parametry zemin a hornin
 • 7. Fyzikální modelování – úvod, teoretické základy
 • 8. Fyzikální modelování – metody, rizika, praktické aplikace
 • 9. Matematické modelování – úvod, teoretické základy, metody
 • 10.Matematické modelování vybraných geotechnických úloh
 • 11.Případové studie – terénní exkurze
Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty základní znalosti z geologie, fyziky, stavební mechaniky, pružnosti a plasticity a geomechaniky (mechanika zemin/hornin).

Základní literatura předmětu

GOODMAN, Richard E.: Engineering geology, J. Wiley & sons, 1993
WOOD, D. M.: Geotechnical modelling, Spon Press, 2004
ZÁRUBA, Quido a MENCL, Vojtěch: Inženýrská geologie, Academia, 1974

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ONDRÁŠIK, Rudolf a RYBÁŘ, Jan: Dynamická inžinierska geológia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
HERLE, Ivo: Základy matematického modelování v geomechanice, Karolinum, Praha, 2003
RICHTER, Dieter: Ingenieur- und Hydrogeologie, Walter de Gruyter, 1989
 • Vybavení ochrannými pomůckami (gumové holínky, ochranné přilby, ochranné brýle) a pracovními pomůckami (geologická kladívka, geologické lupy...) pro polní práci studentů je na Ústavu GTN k dispozici.