English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBA03
NázevDeskriptivní geometrie
Course nameDescriptive geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKvětoslava Prudilová

Obsahové informace

Student zvládne konstrukci kuželoseček, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy. Zvládne zobrazení jednoduchých geometrických těles a ploch v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zobrazení stavebního objektu. Zvládne konstrukci šroubovice, šroubové plochy, hyperbolického paraboloidu, kruhového a parabolického konoidu, oblouků.
Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, křivka afinní ke kružnici. Mongeovo promítání. Axonometrická promítání. Lineární perspektiva. Základní pojmy z teorie křivek a ploch - šroubovice, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha. Zborcené plochy.

Harmonogram přednášky

 • 1.Rozšířený euklidovský prostor. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita.
 • 2. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání.
 • 3. Mongeovo promítání.
 • 4. Mongeovo promítání.
 • 5. Axonometrická zobrazení.
 • 6. Axonometrická zobrazení.
 • 7. Úvod do středového promítání. Lineární perspektiva.
 • 8. Lineární perspektiva.
 • 9. Lineární perspektiva.
 • 10. Teorie křivek a ploch. Šroubovice.
 • 11. Přímý šroubový konoid. Zborcené plochy. Zborcené plochy druhého stupně. Zborcený hyperboloid.
 • 12. Hyperbolický paraboloid. Plochy stavebně - technické praxe.
 • 13. Rezerva.

Harmonogram cvičení

 • 1. Ohniskové vlastnosti kuželoseček.
 • 2. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita. Křivka afinní ke kružnici.
 • 3. Konstrukce elipsy založené na afinitě. Mongeova projekce.
 • 4. Mongeova projekce.
 • 5. Mongeova projekce.
 • 6. Kontrolní práce. Kolmá axonometrie.
 • 7. Kolmá axonometrie. Šikmé promítání.
 • 8. Lineární perspektiva.
 • 9. Lineární perspektiva.
 • 10. Lineární perspektiva.
 • 11. Kontrolní práce. Šroubovice. Šroubový konoid.
 • 12. Plochy stavebně - technické praxe.
 • 13. Zápočty.
Základní poznatky z rovinné geometrie a stereometrie v rozsahu střední školy.

Základní literatura předmětu

PISKA, Rudolf, MEDEK, Václav: Deskriptivní geometrie I, II, SNTL, 1976
ČERNÝ, Jaroslav, KOČANDRLOVÁ, Milada: Descriptive geometry, ČVUT, Praha, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pare, Loving, Hill: Descriptive geometry, London, 1965
BULANTOVÁ,J.,HON,P.,PRUDILOVÁ,K.,PUCHÝŘOVÁ,J.,ROUŠAR,J.,ROUŠAROVÁ,V.,SLABĚŇÁKOVÁ,J.,ŠAFAŘÍK,J.: Deskriptivní geometrie, multimediální CD-ROM, verze 4.0, FAST VUT v Brně, 2012
Drábek K., Harant F.,Setzer O.: Deskriptivní geometrie I, SNTL Praha, 1978
Fehér J.: Deskriptívna geometria v príkladoch, SNTL Bratislava, 1959
: ba008, ,
VALA, Jiří: Deskriptivní geometrie I,II, VUT Brno, 1997
HOLÁŇ, Štěpán, HOLÁŇOVÁ, Libuše: Cvičení z deskr.geometrie II,III, VUT Brno, 1994