English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAD7
NázevDeskriptivní geometrie
Course nameDescriptive geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJan Šafařík

Obsahové informace

Ohniskové vlastnosti kuželoseček, středová kolineace, osová afinita-její užití v předmětu. Kolmé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny (Mongeova projekce), úlohy polohové a metrické. Zobrazování těles (z daných podmínek) v obecných polohách. Třídění axonometrií podle typů. Polohové úlohy. Metrické úlohy (pouze) v souřadnicových rovinách. Průsečíky přímky a rovinné řezy hranolových, válcových, jehlanových, kuželových ploch a plochy kulové v promítacích metodách. Lineární perspektiva, metody: úběžníková, dělicího bodu, sklopeného půdorysu, redukované distance, sníženého a zvýšeného půdorysu, průmět kružnice. Zobrazení stavebního celku. Teorie prostorových křivek (šroubovice) a ploch v Mongeově projekci a axonometrii.

Harmonogram přednášky

  • Harmonogram dle testů.
K úspěšnému zvládnutí této látky byste měli mít základní znalosti geometrie v rovině, stereometrie ze střední školy a základní dovednosti při práci s pravítky a kružítkem.

Základní literatura předmětu

PISKA R., MEDEK V.: Deskriptivní geometrie, I.díl, SNTL Praha/Alfa Bratislava , 1975
DRABEK K., HARANT F., SETZER O.: Deskriptivní geometrie, I.díl, SNTL Praha/Alfa Bratislava , 1978

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TALANDA P.: Výňatky z látky s návody, http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/DIST/distant.html, 2001