English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód1A1
NázevDeskriptivní geometrie (G2)
Course nameDescriptive geometry (G2)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKvětoslava Prudilová

Obsahové informace

Svislý snímek, rekonstrukce prvků vnitřní orientace, rekonstrukce objektu a přikreslování nového objektu do snímku. Tříúběžníková perspektiva kvádru, metoda průsečná, užití měřících bodů, metoda sklopeného půdorysu. Šikmý snímek, rekonstrukce prvků vnitřní orientace, rekonstrukce objektu a přikreslování nového objektu do snímku. Projektivní geometrie, dvojpoměr, projektivní rovinná pole (čtyřroh, bod, přímka a kružnice). Obecná afinita. Kartografická zobrazení. Ortografická, stereografická a gnómonická projekce (odvození bodu, poledníků a rovnoběžkových kružnic, k danému průmětu bodu geometrické odvození zeměpisných souřadnic). Topografické plochy (profily, průsečíky čáry s topografickou plochou, tečné roviny a jejich řez terénem, křivky a plochy konstantního spádu, konstrukce geodetiky).

Harmonogram přednášky

 • 1. Rekonstrukce svislého snímku, zakreslení nového objektu do snímku.
 • 2. Rekonstrukce svislého snímku, zakreslení nového objektu do snímku. Tříúběžníková perspektiva, promítací aparát, základní pojmy.
 • 3. Tříúběžníková perspektiva. Metoda průsečná, užití měřících bodů.
 • 4. Tříúběžníková perspektiva. Metoda otočeného půdorysu. Rekonstrukce šikmého snímku, zakreslení nového objektu do snímku.
 • 5. Projektivní geometrie. Dvojpoměr, úplný čtyřroh, projektivní a perspektivní útvary 1. řádu, projektivní rovinná pole. Obraz kružnice.
 • 6. Obecná afinita (bod, přímka, kružnice). Kartografická zobrazení – úvod.
 • 7. Ortografická projekce. Kontrolní práce.
 • 8. Stereografická projekce.
 • 9. Gnómonická projekce.Topografické plochy, úvod. Profily.
 • 10. Průsečíky čáry s topografickou plochou, tečná rovina topografické plochy a její řez terénem, křivky a plochy konstantního spádu.
 • 11. Konstrukce geodetiky.
Konstrukce kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace. Křivka afinní a kolineární ke kružnici. Základy promítání kótovaného, Mongeova, kolmé axonometrie, středového. Lineární perspektiva. Rekonstrukce svislého snímku ( prvky vnitřní orientace, rekonstrukce objektu).
Kurz 1A0 (G1).

Základní literatura předmětu

R.PISKA, V.MEDEK: Deskriptivní geometrie II díl, SNTL Praha, Alfa Bratislava, 1975
H. BRAUNER, W. KICKINGER: Baugeometrie, band 2, Bauverlag GMBH-Wiesbaden und Berlin, 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RNDr. Hana Kopřivová: Deskriptivní geometrie II, ČVUT Praha, 1999