Příklad 05 + 06

Teoretický úvod

Hodnotu Ludolfova čísla π = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751 ···  můžeme spočítat několika iteračními způsoby:

F. Vieta (1540 – 1603) (1)
F. Wallis (1616 – 1703) (2)
J. Gregory (1638 – 1675),
G. W. Leibniz (1646 – 1716)

neboli
(3)
L. Euler (1707 – 1783) (4)
(5)
S. Ramanujan (1887 – 1920) (6)


Samostatná práce

  1. Na disku D: si vytvořte vlastní složku, kterou po ukončení práce smažte.

  2. Ve své složce si vytvořte nový soubor aplikace MS Excel, který pojmenujte vypocty.xls.

  3. Vaším úkolem je vytvořit tabulku podle následujícího vzoru. Všechna desetinná čísla zobrazujte s přesností na 6 desetinných míst. Počet iteračních kroků bude 200. Ve sloupci Odchylka se bude zobrazovat odchylka vypočtené hodnoty Ludolfova čísla od hodnoty, kterou vrací vestavěná funkce PI().
  4. Vzorce vytvořte v prostředí editoru rovnic Microsoft Equation 3.0, který spustíte posloupností příkazů Vložit | Objekt | Microsoft Equation 3.0. Při vytváření tabulky se můžete inspirovat následující nápovědou:
  5. Na základě tabulky vytvořte na novém listu graf přesně podle následujícího vzoru. Měřítko osy y vytvořeného grafu nastavte na rozsah 2.5 až 4.0.
  6. Pokud již budete mít vše hotovo, pokuste se hodnotu Ludolfova čísla spočítat podle dalších výše uvedených vzorců.


Nápověda k vybraným funkcím

SUMA( ... ) vrátí součet všech čísel zadaných jako argumenty
SOUČIN( ... ) vrátí součin všech čísel zadaných jako argumenty
PI() vrátí hodnotu Ludolfova čísla π s přesností na 15 číslic; tato funkce nevyžaduje žádné argumenty
POWER(číslo;mocnina) umocní číslo na zadanou mocninu
ODMOCNINA(číslo) vrátí druhou odmocninu zadaného čísla
FAKTORIÁL(číslo) vrátí faktoriál zadaného čísla