7. Grafy

7.1 Terminologie

Grafická prezentace dat obsažených v tabulce je působivá a často se s ní setkáváme například v denním tisku. Užívá se zejména pro znázornění výsledků průzkumů, voleb, různých statistik, měření ap.

Graf je vždy automaticky propojen s daty v tabulce. Jakákoli změna hodnot v tabulce se promítne v grafu. Také naopak: změna velikosti grafického prvku v grafu způsobí změnu příslušné hodnoty v tabulce.

Dříve než se pustíme do tvorby grafů, je třeba se seznámit s terminologií, kterou používá například Průvodce grafem.

Sady hodnot, které chceme vynést v grafu, se nazývají datové řady . Při tvorbě grafu si musíme  uvědomit, zda datové řady tvoří ve výchozí tabulce sloupce či řádky. Oblast většinou označujeme včetně záhlaví datových řad a sloupce (resp. řádku), jehož údaje mají být použity pro popis základní (nehodnotové) osy. Údaje použité pro popis nehodnotové osy se nazývají kategorie.

Příklad jednoduché tabulky a dvou grafů z ní vytvořených. Grafy jsou stejného typu, ale datové řady jsou pojaty opačně

 
Důvěra v prezidenta, vládu a parlament
  prezident vláda parlament
věří 72% 58% 34%
nevěří 25% 37% 59%

Tento graf má dvě datové řady, které v tabulce tvoří řádky. Datové řady se jmenují věří a nevěří. Kategorie jsou prezident, vláda, parlament.

 

Tento graf má tři datové řady, které v tabulce tvoří sloupce. Datové řady se jmenují prezident, vláda a parlament. Kategorie jsou věří a nevěří.

 

Obrázek 7.1.1: Graf 1

 

Obrázek 7.1.2: Graf 2

Máme-li problém s rozhodnutím, zda datové řady tvoří sloupce či řádky, uvědomme si, kterými údaji chceme popsat nečíselnou osu. Jestliže tyto údaje (kategorie) tvoří v tabulce např. sloupec, pak datové řady jsou také ve sloupcích.

 

Další  termíny, se kterými se setkáme při vytváření grafu, nám pomůže objasnit následující obrázek 7.1.3. Zobrazen je sloupcový graf se dvěma řadami a čtyřmi kategoriemi.


Obrázek 7.1.3: Názvosloví jednotlivých částí grafů

Jak je patrné z obrázku, graf je tvořen řadou objektů, jejichž zobrazení lze požadovaným způsobem upravit -  naformátovat, případně je potlačit. Standardní objekty grafu mohou být doplněny o vlastní grafické prvky např. použitím nástrojů pro kreslení.

7.2 Vytvoření grafu

Dříve než zadáme příkaz pro vytvoření grafu, je dobré označit v tabulce oblast buněk s daty, která chceme graficky znázornit. Oblast může být souvislá i nesouvislá. Součástí výběru by měly být i ten řádek a sloupec, které obsahují popisy dat, tedy většinou první řádek a sloupec. Z tabulky můžeme rychle a bez jakýchkoli znalostí graf vytvořit tak, že umístíme kurzor na některou buňku uvnitř tabulky a stiskneme klávesu F11. Graf se vytvoří na novém listě zcela automaticky. Ty parametry grafu, které nám nevyhovují, lze upravit. Pro začátečníka mohou však být dodatečné úpravy grafu složitější než specifikace požadavků na vzhled grafu v průběbu jeho vytváření. Považujme tedy za základní možnost vytvořit graf pomocí Průvodce grafem. Ten se spouští příkazem hlavního menu Vložit — Graf nebo tlačítkem z panelu nástrojů se symbolickým obrázkem grafu. V obou případech se pak objeví první dialogové okno Průvodce grafem.

Průvodce má celkem čtyři dialogová okna, mezi kterými se posouváme pomocí tlačítek a . Kdykoli můžeme ukončit průvodce tlačítkem . Jestliže jsme nespecifikovali vlastnosti ve všech oknech Průvodce, doplní je Excel za nás automaticky. V jednotlivých dialogových oknech určujeme:

Typ grafu

 

Obrázek 7.2.1: Karty prvního dialogového okna Průvodce grafem

a) Vybíráme z nabídnutého seznamu typů grafu. Můžeme vybírat ze standardních nebo vlastních typů grafu. Každý standardní typ má několik podtypů, který je znázorněn obrázkem s bližším popisem použití vybraného podtypu. Chceme-li se podívat jak bude vybraný typ a podtyp vypadat v našem konkrétním případě, stiskneme tlačítko Stisknutím zobrazíte ukázku, které po dobu držení levého tlačítka zobrazuje ukázku grafu.

Některé typy grafů jsou si podobné, liší se pouze grafickým znázorněním, některé mají specifické určení. Například všechny typy grafů kromě typu XY bodový zobrazují data na ose kategorií v pravidelných intervalech, protože většinou popisky kategorií nemají číselnou hodnotu (mohou to být názvy jednotlivých států, jména osob apod.) a osa kategorií zobrazuje pouze pořadí hodnot. Na rozdíl od toho graf XY bodový  zobrazuje vztah jedné nebo více závislých proměnných na jedné nezávislé proměnné. Osa x pak nemusí být dělena v pravidelných intervalech. Obdobným způsobem zobrazuje data i Bublinový graf. Další specifický typ grafu představuje Výsečový graf, který zobrazuje pouze jedinou datovou řadu jako podíly jednotlivých hodnot na celku. Podtypy mají často dvourozměrné a třírozměrné varianty.

b) Pokud jsme si vytvořili graf s mnoha dodatečnými úpravami a budeme ho chtít často používat, můžeme jej přidat k typům grafu, které nám při tvorbě nového grafu bude Průvodce grafem nabízet  a uložit jej jako vlastní typ. Vlastní typ si můžeme definovat  tímto postupem:

Zdrojová data grafu

 

Obrázek 7.2.2: Karty druhého dialogového okna Průvodce grafem

a) Na kartě Oblast dat volíme, zda datové řady tvoří v tabulce řádky či sloupce a vidíme textové pole s adresou celé oblasti buněk, jejichž obsah má být v grafu zachycen.

b) Na kartě Řada je vlevo seznam datových řad a vpravo textové pole s adresou buňky, v níž je název označené datové řady, a textové pole s adresou oblasti buněk s hodnotami této řady. Dále je tu textové pole s adresou buněk, v nichž se nacházejí popisky osy kategorií.

Pokud jsme před spuštěním Průvodce správně označili v tabulce oblast buněk, měli by být všechny adresy v pořádku. Přesto je však dobré adresy i ukázku vygenerovaného grafu zkontrolovat, zda odpovídá našim představám. Pokud v pořádku není, umístíme do textového políčka Oblast dat kurzor a adresu opravíme. Někdy je jednodušší políčko vymazat a provést označení oblasti v tabulce znovu.

Možnosti grafu

 
 
 

Obrázek 7.2.3: Karty třetího dialogového okna Průvodce grafem

Na jednotlivých kartách vybíráme prvky, které mají být v grafu zobrazeny: název grafu, osy a jejich názvy, osy, mřížky, legenda, popisky dat a tabulka dat.

Umístění grafu

Obrázek 7.2.4: Karta čtvrého dialogového okna Průvodce grafem

Zvolíme, zda chceme umístit graf na samostatný list nebo jako objekt na vybraný list.

7.3 Úpravy grafu

Hotový graf můžeme prakticky libovolně upravovat. Všechny parametry, které se definují při tvorbě grafu pomocí Průvodce, lze kdykoli změnit a navíc jednotlivé prvky grafu naformátovat. Formátování, jak už víme, znamenená úpravu vzhledu. Formátovací možnosti se liší podle jednotlivých objektů grafu. Při úpravách grafu je tedy velmi důležité vybrat ten objekt, který chceme upravovat. Ve výběru správného objektu nám pomáhá bublinová nápověda u kurzoru myši, v níž se objevuje název objektu, nad kterým se právě pohybujeme. Je-li to ten objekt, který chceme upravovat, stačí ho vybrat kliknutím levého tlačítka myši. Vybraný objekt bude ohraničen úchyty, pomocí nichž lze měnit jeho rozměry, případně jej přemisťovat (záleží na druhu vybraného objektu). Pokud se nám nedaří vybrat správný objekt, můžeme ho vybrat z rozbalovacího seznamu Objekty grafu na panelu nástrojů. Pak pravým tlačítkem na myši zobrazíme místní nabídku příkazů k vybranému objektu a vybereme příslušný příkaz odpovídající tomu, co chceme udělat. Místní nabídka většinou obsahuje možnost formátovat vybraný objekt a případně upravit některé jeho vlastnosti.

Poznámka:
Pokud panel nástrojů pro úpravy grafu nevidíme, zobrazíme si jej volbou hlavního menu Soubor — Panely nástrojů — Grafy.

Změny vlastností definovaných Průvodcem

Jedná se o změny jako jsou typ grafu, volba datové oblasti, názvu datových řad, zobrazení popisů grafu, os, legendy apod.  Možnost vybrat si pro úpravu kterékoli ze čtyř oken Průvodce budeme mít v místní nabídce, vybereme-li celý graf, to je Oblast grafu, případně Zobrazovaná oblast. Pak místní nabídka bude vypadat následovně:

Obrázek 7.3.1: Aktuální nabídka příkazů, je-li vybrán celý graf

První příkaz Formát umožňuje formátovat aktuálně vybranou část grafu. Další skupina čtyř příkazů odpovídá jednotlivým oknům Průvodce grafem (viz. kapitola 7.2). Jejich výběrem se zobrazí příslušné okno Průvodce a můžeme změnit vše, co jsme při definici grafu buď zadali jinak než si představujeme nebo nezadali vůbec.

Poznámka:
Chceme-li přidat nová data, např. další datovou řadu, můžeme to jednodušeji než ve druhém okně Průvodce (Zdrojová data) provést pomocí myši. Stačí data vybrat, táhnout nad graf a tam pustit (uvolnit tlačítko myši). Datová řada se okamžitě objeví v grafu. Může se ovšem stát, že jsme provedli takový výběr dat, že není jasné kam mají být umístěna. Pak se zobrazí následující dialogové okno a musíme určit, jak se mají vybraná data vložit.

Obrázek 7.3.2: Určení umístění vkládaných dat

Propojení textů s buňkou

Některé prvky grafu jako jsou název grafu, názvy os, jednotlivé popisky dat a dokreslený text je možné propojit s buňkou tabulky, to znamená že podobně jako reaguje na změnu hodnot v tabulce zobrazení datových řad v grafu, můžeme propojit i textové prvky. Pak např. název grafu může odpovídat názvu tabulky a jestliže se rozhodneme jej upravit, stačí jej změnit v tabulce, v grafu bude upraven automaticky. Jak to provedeme. V grafu označíme příslušný datový prvek a umístíme kurzor do editačního řádku. Zde napíšeme rovnítko (jako při psaní vzorce) a přesuneme kurzor do tabulky na buňku s  textem, který chceme mít v grafu. Editaci ukončíme tlačítkem nebo klávesou Enter. Abychom mohli propojení realizovat, musí prvky grafu být definovány, je tedy třeba např. pro název grafu, který chceme propojit s buňkou tabulky nejprve nějaký název zadat ve třetím okně Průvodce (obr. 7.2.3).

Změny textů

Název grafu, názvy os, jednotlivé popisky dat a dokreslený text označíme, umístíme kurzor do textu a běžným způsobem opravíme. Opravu ukončíme kliknutím myší mimo opravovaný prvek.

Popisky na ose kategorií můžeme také upravit, i když ne tak jednoduše jako předchozí prvky. Především musíme označit celý graf nebo některou datovou řadu (nikoli osu kategorií). Z místní nabídky vybereme příkaz Zdrojová data, kartu Řada. Umístíme kurzor do textového okénka Popisky osy X (kategorie) a opravíme jeho obsah. Nebo celý text smažeme, abychom ho mohl i určit znovu. Mají-li být popisky osy kategorií převzaty z tabulky, pak označíme příslušné buňky v tabulce. V textovém okénku se objeví adresa označené oblasti tabulky. Nemají-li být popisky přeneseny z tabulky, pak je do textového políčka Popisky osy X (kategorie) prostě vypíšeme jeden za druhým. Oddělovačem v seznamu je středník. Na ose kategorií lze nastavit vzdálenost popisků (příkaz Formát osy, karta Měřítko). Je-li vzdálenost např. 3, je zobrazen každý třetí popisek.

Popisky na ose hodnot jsou (pokud jsou zobrazeny) u každé hlavní značky. Hustota popisků tedy záleží na velikosti hlavní jednotky, tj. na nastavení měřítka pro danou osu.

Legenda se skládá z názvů datových řad. Proto chceme-li změnit text v legendě, musíme změnit název příslušné datové řady. Označíme celý graf nebo některou datovou řadu (nikoli legendu!). Názvy řad najdeme na kartě Řada příkazu Zdrojová data. Umístíme kurzor do textového okénka Název a provedeme opravu. Chceme-li zadat zcela nové jméno řady, pak celé textové políčko Název vymažeme a buď napíšeme nový název nebo označíme myší buňku, jejíž obsah chceme zobrazit v legendě.

Úpravy jednotlivých typů grafů

Úpravy, které se vztahují ke konkrétnímu typu grafu, jsou na kartě Možnosti příkazu Formát datové řady , který najdeme v místní nabídce po označení libovolné datové řady. Pro jednotlivé typy grafů zde nastavujeme:


sloupcový a pruhový graf: překryv sloupců
šířku odstupu mezi sloupci u nastavovaných sloupců vykreslení spojnice dat
prstencový graf: úhel první výseče
vnitřní průměr prstence
výsečový a 3D výsečový graf: úhel první výseče
spojnicový graf: vykreslení vynášecích čar
vykreslení sloupců vzrůstu a poklesu
vykreslení spojnice extrémů
plošný graf: vykreslení vynášecích čar
3D sloupcový a 3D pruhový graf: hloubku grafu
hloubku mezery mezi sloupci
šířku šířku mezi sloupci
3D spojnicový a 3D plošný graf: hloubku grafu
hloubku mezery mezi řadami
vykreslení vynášecích čar

Pokud má graf jenom jednu řadu, lze na kartě Možnosti příkazu Formát datové řady. zaškrtnout políčko Různé barvy podle bodů (resp. Různé barvy podle výsečí).

U prostorových typů grafů se v místní nabídce nabízí příkaz Prostorové zobrazení, který umožňuje nastavit různé efekty, viz obr. 7.3.3.

Obrázek 7.3.2: Parametry zobrazení prostorového grafu

7.4 Formátování grafu

Jak už víme, formátování znamená úpravu vzhledu. Formátovat můžeme nejen tabulku, ale i graf. Pro jednotlivé části grafu můžeme nastavovat:

Příkaz pro formátování označené části grafu najdeme vždy na prvním místě v aktuální nabídce po stisku pravého tlačítka myši na vybraném prvku grafu: Formát označené části grafu. Tento příkaz má různý počet i obsah karet dialogového okna, což závisí na tom, co všechno je možné na právě označeném prvku grafu upravovat.

Co lze upravovat U kterých částí grafu
karta Vzorky
výplň plochy
ohraničení
oblast grafu, oblast kreslení
stěny a základna 3D grafu
název grafu, názvy os
popisky dat
legenda
celá datová řada i jednotlivé datové prvky sloupcových, plošných, výsečových a jiných grafů
čáry mřížka, osy
datové řady spojnicových a paprskových grafů
značky osy
datové řady spojnicových,
bodových a paprskových grafů
karta Písmo
font, velikost,
řez, barva, pozadí
a další vlastnosti písma
oblast grafu (nastavení pro všechny textové prvky grafu společně)
název grafu, názvy os
popisky dat
osy (nastavení pro popisky os)
legenda i její jednotlivé položky
karta Zarovnání
orientace textu osy (nastavení pro popisky os)
název grafu, názvy os
popisky dat
zarovnání vzhledem
k okrajům prvku
ve svislém i vodorovném směru
název grafu názvy os
popisky dat
karta Číslo
způsob zápisu čísel osy (nastavení pro popisky os)
popisky dat
karta Měřítko
měřítko osy, jednotky, vzájemné protínání os
vzdálenosti značek
osa hodnot
osa kategorií
hlavní osa mřížky hodnot
karta Možnosti
v závislosti na typu grafu, např. vynášecí čáry, překryv, mezery datové řady

Vkládání obrázků místo barev a vzorků

U sloupcových grafů je možné místo barevného vyplnění nebo použití vzorečku či textury vložit do sloupců obrázek. Označíme datovou řadu a dáme příkaz Vložit Obrázek. Do označené Úpravy Vložit).

Pro obrázky vložené do datové řady jsou možné tři způsoby zobrazení. V dialogovém okně v příkazu Formát datové řady, karta Vzorky můžeme zvolit:

Stejným způsobem lze obrázky vložit a upravit i v pruhovém grafu.

Obrázky je možné vkládat i do řad spojnicového, paprskového a bodového grafu, ve kterých nahradí datové značky. Je tedy třeba, aby tyto grafy měli na kartě Vzorky v příkazu Formát datové řady nastaveno zobrazení značek dat. U těchto grafů se však obrázky nepřizpůsobí svou velikostí grafu. Bylo by tedy třeba mít speciálně nachystané malé obrázky.

Obrázky odstraníme po označení datové řady (případně jednoho prvku řady) příkazem Úpravy Vymazat Formáty nebo nastavením jiného způsobu vyplnění plochy příkazem Formát datové řady, karta Vzorky, případně tlačítko Vzhled výplně.

Procvičení dovedností získaných v kapitole

Zkuste k jednoduchému příkladu, který jste si mohli vyzkoušer v kapitole 2, vytvořit graf. Nejprve graf vytvořte podle vlastní představy, pak si vyzkoušejte vytvoření grafu co nejvíce odpovídajícího předloze na následujícím obrázku.


V grafu jsou zobrazeny pouze 2 datové řady. Konečné podoby bylo dosaženo úpravami vzhledu.