6. Tisk dokumentu

6.1 Nastavení parametrů tisku

Microsoft Excel samozřejmě dovoluje nejen vytvoření profesionálně vypadajících tabulek, ale i možnost jednoduchým způsobem získat dokument v tištěné podobě. Možnosti nastavení parametrů tisku, tj. rozsah tisku, volba tiskárny a vzhled stránky poskytují příkazy v nabídce hlavního menu Soubor . Rozsah tisku lze definovat několika způsoby, takže u  rozsáhlých tabulek lze tisknout jen to, co opravdu potřebujeme. Jednou z  možností je volba Soubor — Oblast tisku..., která dovoluje v  rámci listu definovat souvislou nebo nesouvislou oblast pro tisk, takže při požadavku tisku celého sešitu nebo vybraných listů bude vždy tištěna pouze tato oblast.

Pro tisk dokumentu máme k dispozici tlačítko na panelu nástrojů, které umožňuje provést tuto akci rychle, ale se standardními parametry nebo těmi, které byly definovány při posledním tisku. Pokud budeme chtít tyto parametry nastavit jinak, použijeme příkaz hlavního menu Soubor — Tisk. Tento příkaz zobrazí dialogový panel, na kterém definujeme rozsah tisku a počet kopií. Z obrázku je patrné o jaké možnosti se jedná: výběr tiskárny, je-li jich v systému připojených více, nastavení parametrů vybrané tiskárny a zejména stanovení rozsahu tisku. Ten může zahrnovat všechny nebo jen vybrané stránky. Jestli to budou stránky z  celého sešitu, aktivního listu, či vybraných listů určuje výběr v sekci tisknout. Volba seznam v této sekci bude dostupná tehdy, pokud bude vybrán nějaký seznam nebo graf. Je třeba si uvědomit, že vždy se tiskne oblast tisku, je-li v listě definována nebo aktivní část tabulky, což je oblast tabulky zaplněná daty.

Obrázek 6.1.1: Dialogové okno pro nastavení parametrů tisku

Po stisku tlačítka OK dojde ke spuštění tisku. Před tím je ovšem vždy vhodné, nechat si dokument nejprve zobrazit na obrazovce. To lze provést přímo v  tomto dialogovém okně prostřednictvím tlačítka Náhled (jak vidíme na obrázku) nebo aniž bychom museli otvírat toto dialogové okno volbou Soubor — Náhled, případně nejrychleji pomocí tlačítka na panelu nástrojů. To nám umožní prohlédnout si dokument v té podobě, ve které bude vytištěn na vybrané tiskárně. To znamená, že můžeme zkontrolovat, zda nastavení konců stránek, okrajů a formátu odpovídá našim představám a tisk realizovat až teprve v případě, že tomu tak je.

6.2 Vzhled stránky

Pokud při kontrole vzhledu tištěného dokumentu zjistíme, že potřebujeme upravit něco ve vzhledu stránek, máme možnost přímo z náhledu pomocí tlačítka Vzhled zobrazit dialogové okno z obrázku 6.2.1 a zde upravit potřebné parametry. Toto dialogové okno je rovněž standarně dostupné volbou Soubor — Vzhled stránky. Dialogový panel Vzhled stránky dává možnost nastavit řadu faktorů, které ovlivňují vzhled tištěných stránek. Jsou uspořádány do čtyř oblastí a pro každou je na dialogovém panelu vyhrazena jedna záložka.

Nastavení parametrů stránky

 

Nastavení okrajů stránky

Obrázek 6.2.1: Karty Stránka a Okraje dialogového okna pro nastavení vzhledu stránky

Záložka Stránka, jak ji vidíme na obrázku, nastavuje orientaci a formát stránky. Dále kvalitu tisku danou počtem bodů na palec (dpi) z možností, které má předvolená tiskárna. Čím vyšší je dpi, tím je tisk kvalitnější, ale také pomalejší. Úpravu velikosti provádíme tehdy, chceme-li dokument zvětšit nebo pokud se nevejde na požadovaný počet stránek a musíme jej naopak zmenšit. v tom případě máme kromě volby procenta zvětšení (zmenšení) danému konkrétní hodnotou v rozsahu 10 až 400%, možnost nechat velikost dokumentu automaticky přizpůsobit zadanému počtu stran (volba Přizpůsobit na x stránek vodorovně a x stránek svisle).

Poznámka:
Zvětšení se aplikuje ve stejném procentu vodorovně i svisle. Chceme-li po nějaké úpravě zvětšení nastavit dokument do původní velikosti, zadáme procento zvětšení 100%.

Záložka Okraje (viz obrázek), jak už vyplývá z názvu, definuje vzdálenosti dokumentu od horního, dolního, levého a pravého okraje stránky. Pokud chceme, aby výsledný tisk byl na stránce vycentrován, není třeba nastavovat konkrétní hodnoty okrajů, ale stačí zaškrtnout některé ze dvou políček v oddílu Vycentrovat stránku.

Na této záložce se rovněž definují vzdálenosti záhlaví a zápatí od okrajů stránky. Záhlaví a zápatí je jednořádkový nebo víceřádkový blok textu, který se tiskne na každé stránce nahoře (záhlaví) a dole (zápatí). Číslo určující vzdálenost záhlaví nebo zápatí by mělo být menší než okraj, aby obsah záhlaví nebo zápatí nepřekrýval data. Co bude záhlaví a zápatí obsahovat  se definuje na stejnojmenné záložce dialogového panelu Vzhled stránky.

Vytvoření záhlaví a zápatí stránky

 

Nastavení okrajů stránky

Obrázek 6.2.2: Karty Záhlaví a zápatí a List dialogového okna pro nastavení vzhledu stránky

Obsah záhlaví a zápatí se nastaví výběrem ze seznamu předdefinovaných nabídek nebo je možno vytvořit vlastní. Pro tvorbu vlastního záhlaví a zápatí je stránka rozdělena na tři oddíly, kam lze zadat text zarovnaný k levému, resp. pravému okraji stránky v levém, resp. pravém oddíle nebo vycentrovaný text v prostředním oddíle. Kromě libovolného textu lze automaticky pomocí tlačítek (viz. obrázek 6.2.3) vložit např. datum a čas, číslo stránky, název aktuálního listu nebo souboru. Rovněž pomocí tlačítka lze zobrazit dialogové okno pro nastavení formátu písma (obdobné jako okno na obrázku 4.3.2) a libovolně měnit typ písma. Je třeba dát pozor na délku textů v jednotlivých oddílech a celkovou šířku stránky, aby nedošlo k překrývání textů.

Obrázek 6.2.3: Okno pro definici vlastního záhlaví nebo zápatí

Poslední záložka List (viz obrázek) dovoluje definovat oblast tisku, přejeme-li si tisknout jen určité oblasti tabulky, přičemž nesouvislé oblasti jsou tištěny na samostatné stránky. Oblast lze zadat napsáním adres buněk v políčku Oblast tisku, nebo přímo výběrem myší v tabulce, máme-li v tomto políčku nastaven kurzor (pak jsou adresy doplněny automaticky). Pro rozsáhlejší dokumenty, které je nutno rozdělit na více stránek, se na tomto listu předepíše, v jakém sledu mají být stránky tištěny a to v oddíle Pořadí tisku stránek. Pro tyto rozsáhlé dokumenty lze v oddíle Tisk názvů zadat odkazy na řádky a sloupce obsahující důležité popisy, které by se jinak objevily jen na první stránce. Jejich zadání se provádí stejnými způsoby jako zadání oblasti tisku v řádcích Nahoře opakovat řádky nebo Vlevo opakovat sloupce.

Oddíl Tisk obsahuje šest položek, z nichž k nejdůležitějším patří volba Mřížka. Často nechceme mřížku tisknout, např. proto aby vynikly nastavené okraje buněk, pak zrušíme zaškrtnutí u této volby. Mřížka nebude tištěna, i když v tabulce je zobrazena.

Poznámka:
Chceme-li mřížku skrýt i pro zobrazení, zvolíme v hlavním menu Nástroje — Možnosti a zrušíme zaškrtnutí políčka Mřížky v záložce Zobrazení.

Volbu Černobíle můžeme zaškrtnout tehdy, používáme-li v dokumentu barevné pozadí a vzorky a nemáme k dispozici barevnou tiskárnu. Pak jsou vzorky vynechány a pozadí je bílé. Jinak jsou barvy nahrazeny různými stupni šedi a v případě použití tmavších barev (např. červené) pro pozadí nebo vzorek, může být text v buňkách nečitelný. Volba nemá vliv na barvu písma, barevné písmo na černobílé tiskárně je vždy černé.

Volba Koncept se uplatní pouze máme-li tiskárnu, která dovoluje tisknout v kvalitě draft, tedy nižší kvalitě. Tisk je sice méně kvalitní, ale rychlejší.

Po zatržení volby Záhlaví řádků a sloupců jsou vlevo od údajů tabulky tištěna čísla řádků a nahoře nad údaji písmena sloupců tabulky.

Pokud chceme tisknout Komentáře v buňkách, můžeme si vybrat jestli budou umístěny na samostatné stránce za dokumentem nebo jestliže jsou v dokumentu zobrazeny, mohou být stejně i vytištěny.

Volbou Chyby v buňkách lze požadovaným způsobem ovlivnit vzhled chybových hlášení, nebo je zcela potlačit.