5. Úpravy tabulky

5.1 Vkládání a rušení řádků a sloupců tabulky

Chceme-li před řádek, resp. sloupec aktivní buňky vložit jeden prázdný řádek, resp. sloupec, použijeme volbu VložitŘádky resp. VložitSloupce z nabídkového menu. Chceme-li vkládat více než jeden řádek, resp. sloupec, pak označíme tolik řádků, resp.sloupců, kolik potřebujeme a tento počet vybraných řádků, resp. sloupců bude vložen před první řádek, resp. sloupec označené oblasti (bez jejich obsahu, výběr určuje pouze počet řádků, resp. sloupců, který má být vložen).

Chceme-li řádek, resp. sloupec z tabulky fyzicky odstranit, zvolíme nabídku ÚpravyOdstranit... z nabídkového menu. Chceme-li pouze smazat obsah řádku, resp. sloupce a tyto v tabulce ponechat, volíme ÚpravyVymazat. Pak můžeme mazat např. pouze Obsah řádku, resp. sloupce nebo Formát či Poznámku, případně Vše. Počet řádků, resp. sloupců v tabulce se však nezmenší .

Volby Vložit..., Odstranit... a Vymazat obsah jsou rychle k dispozici rovněž z místní nabídky.

Pokud bychom při volbě Odstranit neměli vybrán celý řádek nebo sloupec, zobrazí se dialogový panel, na němž je možno tento požadavek zadat dodatečně, případně pokud chceme skutečně odstraňovat pouze jednotlivé buňky, lze specifikovat směr posunu sousedních buněk.

Obrázek 5.1.1: Dialogové okno při odstraňování

5.2 Přidávání a rušení listů

Princip provádění těchto operací s listy je stejný jako s řádky a sloupci. Chceme-li před aktuální list vložit nový, zadáme příkaz VložitList z hlavního menu. Chceme-li vložit více listů najednou, označíme požadovaný počet listů.

List nebo vybraný počet listů zrušíme volbou ÚpravyOdstranit list. Pozor, tato akce je nevratná! Nelze ji zrušit příkazem ÚpravyZpět.

5.3 Přesuny a kopírování buněk

Manipulace s buňkami se realizuje prostřednictvím schránky (clipboard). To znamená, že ať již chceme buňku někam přesunout nebo zkopírovat, jsou údaje vždy uloženy do schránky a odtud umístěny na novou pozici. Umístění na novou pozici se v obou případech realizuje příkazem Vložit. Zda budou původní údaje odstraněny nebo zkopírovány, záleží na příkazu, kterým se data do schránky uloží. V případě, že chceme data přesouvat, to znamená z původní pozice vyjmout (smazat) a umístit na novou pozici, volíme příkaz Vyjmout, v případě, že je budeme kopírovat, příkaz Kopírovat.

Tyto příkazy jsou přístupné přes volbu Úpravy z hlavního menu, z místní nabídky nebo pomocí tlačítek na panelu nástrojů. Lze je samozdřejmě aplikovat jak na aktivní buňce, tak na vybrané oblasti buněk.

Příkazy Vyjmout a Vložit

Po zadání příkazu Vyjmout se kolem buňky (nebo vyznačené oblasti) zobrazí pohyblivý okraj a kopie údajů je umístěna do schránky. Pak je třeba označit novou pozici, kam mají být vyjmuté buňky přesunuty. Příkaz Vložit je na nové místo umístí, přičemž obsah buněk označených pohyblivým okrajem se vymaže a  pohyblivý okraj zmizí.

Příkazy Kopírovat a Vložit

Po zadání příkazu Kopírovat je stejně jako v případě příkazu Vyjmout buňka nebo vybraná oblast ohraničena pohyblivým okrajem. Po umístění kurzoru na novou pozici a zadání příkazu Vložit, jsou údaje zkopírovány, aniž by původní byly vymazány. Rovněž pohyblivý okraj nezmizí a tudíž původně vybranou buňku nebo oblast je možno kopírovat vícekrát na různá místa (ať už jsou v jiné části listu nebo v jiném listu téhož sešitu či v jiném sešitu). Pohyblivý okraj zmizí po stisku klávesy Esc.

Pravidla pro používání příkazů pro přesun a kopírování

Rychlý prostředek pro kopírování a přesouvání údajů poskytují tlačítka z panelu nástrojů. Pomocí těchto tlačítek se vkládají všechny údaje v buňce. Zvláštní tlačítko je vyhrazeno pro kopírování samotného formátu.

Vložení buněk mezi stávající buňky

Chceme-li zkopírované resp. vyjmuté buňky vložit mezi stávající buňky listu, označíme po zadání příkazu Vyjmout resp. Kopírovat požadovanou cílovou buňku a pak místo příkazu Vložit z nabídky Úpravy zadáme příkaz Kopírované buňky resp. Vyjmuté buňky z nabídky Vložit nebo z místní nabídky volbu Vložit kopírované buňky resp. Vložit vyjmuté buňky. Tato volba zobrazí dialogový panel, na němž zadáme, kam mají být původní buňky odsunuty - zda vpravo či dolů.

Obrázek 5.3.1: Dialogové okno při vkládání buněk

Při tomto způsobu vkládání nelze použít vícenásobné kopírování. To znamenená, že po zkopírování buněk do schránky je můžeme mezi stávající buňky vložit pouze jednou. Chceme-li je vložit znovu, musíme postup opakovat. Že data už nejsou ve schránce se projeví i v nabídkách menu, kde místo volby Kopírované resp. Vyjmuté buňky (hlavní menu volba Vložit) je nabídka a  Buňka... a v místní nabídce místo volby Vložit kopírované resp. Vložit vyjmuté buňky je jen volba Vložit... Obě tyto volby zobrazí dialogový panel na obrázku rozšířený o možnost vložit celý prázdný řádek nebo sloupec. Rovněž nově vložená buňka, ať už s následným odsunem stávajících buněk vpravo či dolů, bude prázdná.

Příkaz Vložit jinak

Někdy můžeme potřebovat zkopírovat hodnotu buňky bez toho, aby byl zkopírován i vzorec. Nebo budeme chtít hodnotu kopírované buňky s hodnotou buňky v nové pozici sečíst. Způsob vložení buněk do listu můžeme u kopírovaných (nikoli vyjmutých) buněk ovlivnit, použijeme-li místo příkazu Vložit, příkaz Vložit jinak... z hlavní nabídky Úpravy nebo z místní nabídky. Tento příkaz zobrazí dialogový panel:

Obrázek 5.3.2: Dialogové okno při kopírování buněk s operacemi

Dialogový panel má dva oddíly: VložitOperace. Výběrem přepínače v oddílu Vložit můžeme do kopírovaných buněk vložit pouze vzorce, hodnoty, formáty, poznámky nebo vše.

Použití voleb z oddílu Operace umožňuje matematicky kombinovat obsah kopírované oblasti s obsahem oblasti vkládání. Vybereme-li jakoukoli jinou volbu než Žádná, nebude oblast vkládání přepsána, ale údaje z obou oblastí budou předepsaným způsobem zkombinovány (sečteny, odečteny, vynásobeny, vyděleny). Zvolíme-li např. operaci Odečíst, edečte se kopírovaná hodnota nebo vzorec od vzorce nebo hodnoty ležící v cílové oblasti.

Dále obsahuje dialogový panel políčko Vynechat prázdné, jehož zaškrtnutí způsobí, že prázdné buňky v kopírované oblasti budou ignorovány a odpovídající buňky zůstanou nezměněny. Jinak je oblast, kam se kopíruje přepsána i prázdnými buňkami z kopírované oblasti.

Zaškrtnutím políčka Transponovat můžeme při kopírování zaměnit řádky a sloupce. To znamená, že zkopírujeme-li tímto způsobem údaje uspořádané do řádků, budou v kopii uspořádány do sloupců.

5.4 Přesuny a kopírování listů

Přesouvat nebo kopírovat listy lze prostřednictvím příkazu Úpravy — Přesunout nebo zkopírovat list, a to jak v rámci jednoho sešitu, tak i do jiného sešitu. Tato volba hlavního menu zobrazí dialogový panel, na němž specifikujeme jméno sešitu, do kterého chceme list přesouvat nebo kopírovat, a list, před který bude kopie umístěna. Listy jsou implicidně přesouvány. Pokud chceme vytvářet kopii listu, musíme tuto volbu zaškrtnout v dialogovém panelu.

Obrázek 5.4.1: Dialogové okno při kopírování listu

Základní možnosti manipulace s listem poskytuje také místní nabídka (Vložit, Odstranit, Přejmenovat, Přesunout, Označit všechny listy).

5.5 Přímá manipulace s buňkami pomocí myši

Kopírování, vkládání, přesouvání, mazání a vyplňování buněk patří mezi často frekventované úkony a Excel je dovoluje provádět přímo, bez použití příkazů, pouze pomocí myši.

Poznámka:
Aby byla přímá manipulace s buňkami možná, musí být zapnuta volba Povolit přesun buněk ze záložky Úpravy na dialogovém panelu Možnosti z hlavního menu Nástroje. (Je vhodné spolu s touto volbou zaškrtnout i políčko Výstraha před přepsáním buňky.) Potom je v pravém dolním rohu aktivní buňky nebo výběru zobrazen malý černý čtvereček - úchyt. Pohybuje-li se kurzor symbolizovaný nevyplněným křížkem přes tento úchyt, změní se jeho tvar na jednoduchý křížek. Je-li kurzor umístěn k okrajům výběru, změní se jeho tvar na šipku.

Přesun buněk

Buňku nebo označenou oblast přesuneme na jiné místo tak, že umístíme kurzor na okraj výběru (bude mít tvar šipky), stiskneme levé tlačítko na myši a tažením umístíme na zvolené místo. Po uvolnění tlačítka bude obsah z původního oblasti přesunut na novou pozici.

Kopírování buněk

Kopírování pomocí myši se provádí naprosto shodným způsobem jako přesun, až na to, že před uvolněním levého tlačítka na myši je třeba stisknout klávesu Ctrl. Vedle kurzoru, který má při přesunu tvar jednoduché šipky se objeví znaménko plus (+) a po uvolnění tlačítka na myši bude vybraná oblast nikoli přesunuta, ale zkopírována.

Vložení buněk mezi stávající buňky

Při přesunu i kopírování buněk je původní obsah buněk v cílové oblasti nahrazen novými údaji z kopírované nebo přesouvané oblasti. (Máme-li zapnutou volbu Výstraha před přepsáním buňky, jsme před provedením náhrady požádání o souhlas.)

Chceme-li, aby přesouvaná nebo kopírovaná oblast byla mezi stávající buňky vložena, je třeba při provádění přesunu či kopírování, tak jak bylo popsáno výše, mít současně stisknutou klávesu Shift. Potom při tažení kurzoru do nové oblasti se objeví symbol velkého písmene I, které je buď stojaté při průchodu přes svislé okraje buněk nebo ležaté při průchodu kurzoru přes vodorovné okraje a označuje, kam budou vybrané buňky vloženy a původní odsunuty.

Pozor! Při kopírování nebo vkládání mezi buňky, musí být vždy uvolněno jako první tlačítko na myši a teprve potom klávesy Ctrl případně Shift!

Kopírování do sousedních buněk

Pomocí myši lze snadno vyplňovat sousední oblasti buňky, případně vytvářet řady (podrobněji viz kapitola 2.9). Označíme-li buňku a táhneme za úchyt (ve tvaru jednoduchého křížku), je obsah zkopírován do označené oblasti. Označíme-li oblast buněk, je buď tato oblast zkopírována ve směru, kam táhneme myší nebo je tímto směrem rozšířena řada, což záleží na obsahu buněk, na tvaru výběru a na tom, zda byla či nebyla stisknuta klávesa Ctrl.

Přesouvání a kopírování listů

Stejnými principy jako přesouvání a kopírování buněk se řídí i přesouvání a kopírování celých listů. Chceme-li list nebo vybrané listy přemístit na jinou pozici, stačí je levým tlačítkem táhnout za záložku na požadované místo. Během tažení se zobrazí ikona listu a malá šipka ukazuje, kam bude list vložen. Chceme-li listy kopírovat, musí stejně jako v případě kopírování buněk být před uvolněním tlačítka na myši stisknuta klávesa Ctrl.

Stejně jednoduše jako se přemisťují listy v rámci sešitu, lze s nimi manipulovat i mezi různými sešity. Oba sešity je třeba mít otevřené a zobrazené na pracovní ploše (volba Okno hlavního menu). Vlastní akce přemisťování se pak dělá naprosto stejně jako v  rámci jednoho sešitu.